Make your own free website on Tripod.com
 

BAB 1

PENDAHULUAN


 


1.1 Pengenalan

        Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. (Falsafah Pendidikan Negara, 1988).

        Di sekolah, guru berperanan mendidik, mengasuh, menunjuk ajar, membimbing, membina dan memandu golongan pelajar ke arah suatu matlamat yang telah ditetapkan berpandukan kepada FPN dan Wawasan 2020 (Joohari 1994). Bilangan murid yang bertambah setiap tahun berkadar terus dengan pertambahan guru merupakan fenomena yang lumrah didalam kepesatan pendidikan. Statistik yang terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1997 menunjukkan bilangan murid ialah 4,660,890 manakala bilangan guru adalah 193,054
(KPM, 1999). Suasana pembelajaran dan pengajaran di sekolah-sekolah menjadi begitu rencam dimana interaksi guru dan murid turut menjadi rumit.

        Dunia pendidikan di Malaysia telah dikejutkan dengan suatu laporan Kajian Terhadap Kesedaran Belajar di Kalangan Pelajar. Mengikut kajian itu, 96 peratus pelajar Bumiputera di negeri Selangor tidak mempunyai minat untuk belajar dan 85 peratus lagi didapati tidak mempunyai kesedaran untuk belajar (Laporan Pemangku Pengarah Pendidikan Selangor , 1993).

        Pada dasarnya pendidikan bererti penyampaian nilai-nilai murni, tetapi nilai-nilai ini tidak akan membolehkan kita untuk hidup dengan jayanya kecuali nilai-nilai itu menjadi nilai-nilai kita sendiri. Nilai-nilai murni perlu menjadi sebahagian daripada diri kita, lebih khusus lagi, ia sebahagian daripada mental kita. (E.F. Shumaker, 1993)

1.1.1 Latar Belakang Masalah

        Hubungan antara pelajar dengan guru merupakan perhubungan yang murni. Guru sama-sama berkongsi kekecewaan dan duka pelajar. Guru yang demikian akan rasa bersalah dengan pengurangan komitmen terhadap murid mereka yang sentiasa memerlukan tunjuk ajar dan bantuan. Guru adalah golongan manusia yang memberi kesan yang besar terhadap perkembangan personaliti, mental dan fizikal setiap manusia. (Noran, 1993).

        Dalam dunia pendidikan, kebiasaannya guru akan mendorong dan menggalakkan setiap pelajarnya mengenal pasti dan meyakini potensi diri mereka yang sebenar. Potensi pelajar tidak hanya diukur melalui keputusan peperiksaan, bahkan melalui perbandingan keupayaan sesama rakan mereka. Guru yang kreatif mempunyai jiwa yang merdeka dan berketrampilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik.

        Pengajaran dan pembelajaran haruslah menyeronokkan di mana ia boleh mengaitkan pelajaran di bilik darjah dengan keadaan di luar sekolah dengan lebih mencabar lagi. Penyediaan kurikulum yang boleh dilaksanakan harus mengambilkira kekurangan yang wujud mengenai ketrampilan guru (Thijs, G.D et. Al, 1994).

        Terdapat lima perkara yang boleh menjadi petujuk kepada skor pencapaian pelajar iaitu: kepimpinan sekolah, budaya sekolah, penyeliaan, tingkah laku pelajar, dan tingkah laku guru (David a. Squires, William G. Huitt dan John K. Segars, 1981). Sehubungan dengan itu guru menjadi elemen penting didalam membentuk budaya sesuatu bangsa. Dalam masyarakat Jepun, guru atau sensei (bererti orang yang terdahulu) merupakan model atau contoh insan yang berbudi dan berakhlak tinggi yang menjadi paksi kepada sistem pendidikan (Willis dan Horvath, 1988). Guru dapat diertikan sebagai pengajar, pengasuh atau pendidik yang memberi kesan besar terhadap perkembangan personaliti, mental dan fizikal setiap manusia. (Noran et al, 1993).

        Perhubungan guru dan murid menjadi aspek yang penting di dalam dunia pendidikan. Masalah keruntuhan rumah tangga dan keganasan dewasa kini, galakan oleh guru adalah diperlukan oleh pelajar untuk menjadikan mereka lebih selesa dengan dirinya sendiri (Henry et al. 1995). Dalam konteks pendidikan, kita memerlukan para guru yang berkemampuan menggembelingkan segala kekuatan untuk mendidik generasi pelajar yang masih memiliki skim tingkah laku gelombang kedua untuk mengubahsuai gelombang kedua tersebut selaras dengan tuntutan era gelombang ketiga. Antara lain, modifikasi skim tingkah laku harus mengambil kira aliran perubahan. (Naisbitt dan Aburdence, 1990).

1.2 Penyataan Masalah Penyelidikan.

        Dewasa ini sering diperkatakan bahawa tingkah laku pengajaran guru adalah tidak konsisten sebagaimana jangkaan ibu bapa dan jangkaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Guru adalah golongan manusia yang memberi kesan yang besar terhadap perkembangan personaliti, mental dan fizikal setiap manusia. (Noran, 1993). Tingkah laku guru boleh menjadi ikutan pelajar-pelajarnya.

        Guru yang kreatif mempunyai jiwa yang merdeka dan berketrampilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik. Sebaliknya, guru yang gagal melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik akan mempamirkan tingkah laku yang tidak selari dengan etika perguruan.

        Interaksi guru dan murid adalah melalui suatu jangka masa yang panjang, oleh itu segala perlakuan guru dapat dinilai dengan lebih jitu oleh pelajar-pelajarnya. Fenomena-fenomena di atas telah menyebabkan pengkaji cuba mendapatkan ciri-ciri tingkah laku guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Murid berhak untuk memberikan pandangannya terhadap tingkah laku guru-guru yang mengajarnya.

        Kebanyakan kajian ke atas keberkesanan pengajaran adalah berfokuskan kepada tingkah laku guru dimana ia bergabung dengan peningkatan pencapaian akademiknya (Brophy, 1986). Tingkah laku yang sesuai untuk dikaji ke atas pengajaran guru ialah kemesraan guru, tingkah laku penyampaian kognitif, bimbingan guru, penilaian dan dorongan guru. Ramai penyelidik telah memberikan istilah yang berbeza dalam menerangkan ciri-ciri tingkah laku guru yang sama (Cronbach, 1977; Borich, 1983; Ling, 1986).

1.2.1 Kepentingan Kajian

        Kajian ini boleh digunakan oleh pihak pentadbiran sekolah untuk tujuan penyeliaan guru. Dapatan kajian boleh digunakan sebagai rujukan oleh pihak pentadbiran dalam menangani masalah tingkah laku guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Pihak pentadbiran boleh menggunakan dapatan kajian untuk tujuan membuat program latihan terhadap guru dalam usaha meningkatkan tingkah laku yang baik.

        Dapatan kajian boleh digunakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memahami tingkah laku guru-guru di sekolah. Salah satu pembaharuan yang dibuat oleh Unit Pengambilan, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia ialah penggubalan beberapa item dalam soal selidik bagi mengukur personaliti calon dan menjalankan soal selidik itu kepada calon guru (Perakuan 287.1, Laporan Kabinet, 1980). Program latihan dan pendidikan yang berkaitan dengan tingkah laku diharapkan dapat memberi kepuasan dan meningkatkan prestasi guru-guru.

        Kajian ke atas tingkah laku guru adalah penting kerana ia adalah salah satu petunjuk kepada skor pencapaian pelajar. Terdapat lima perkara yang boleh menjadi petujuk kepada skor pencapaian pelajar iaitu: kepimpinan sekolah, budaya sekolah, penyeliaan, tingkah laku pelajar, dan tingkah laku guru (David a. Squires, William G. Huitt dan John K. Segars, 1981).

1.2.2 Kepentingan Kajian Dari Segi Ilmiah

        Melalui penelitian dari bahan-bahan bacaan dan kajian ke atas tingkah laku guru lebih banyak dikaji menurut persepsi pengetua dan penyelia yang diamanahkan untuk berbuat demikian. Oleh itu kajian tingkah laku guru menurut pesepsi pelajar adalah pelengkap kepada kaedah penilaian prestasi guru sekolah. Kajian ini merupakan kajian yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh penyelidik-penyelidik lain dimasa hadapan.

1.2.3 Kepentingan Kajian Dari Segi Kegunaan

        Kajian ini boleh digunakan oleh pihak pentadbiran sekolah untuk tujuan penyeliaan guru. Dapatan kajian boleh digunakan sebagai rujukan oleh pihak pentadbiran dalam menangani masalah tingkah laku guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Pihak pentadbiran boleh menggunakan dapatan kajian untuk tujuan membuat program latihan terhadap guru dalam usaha meningkatkan tingkah laku yang baik.

        Dapatan kajian boleh digunakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memahami tingkah laku guru-guru di sekolah. Sebagai contoh, salah satu pembaharuan yang dibuat oleh Unit Pengambilan, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia ialah penggubalan beberapa item dalam soal selidik bagi mengukur personaliti calon dan menjalankan soal selidik itu kepada calon guru (Perakuan 287.1, Laporan Kabinet, 1980). Program latihan dan pendidikan yang berkaitan dengan tingkah laku diharapkan dapat memberi kepuasan dan meningkatkan prestasi guru-guru.

1.3  Objektif Kajian

Objektif kajian ini ialah untuk;

1.3.1  Mengenal pasti perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku bimbingan oleh guru lelaki dan guru perempuan.
1.3.2  Mengenal pasti perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku kemesraan oleh guru lelaki dan guru perempuan.
1.3.3  Mengenal pasti perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku penilaian oleh guru lelaki dan guru perempuan.
1.3.4  Mengenal pasti perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku dorongan oleh guru lelaki dan guru perempuan.
1.3.5  Mengenal pasti perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku penyampaian oleh guru lelaki dan guru perempuan.
1.3.6  Mengenal pasti perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku bimbingan oleh guru -guru mengikut tempoh lama perkhidmatannya.
1.3.7  Mengenal pasti perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku kemesraan oleh guru -guru mengikut tempoh lama perkhidmatannya.
1.3.8  Mengenal pasti perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku penilaian oleh guru -guru mengikut tempoh lama perkhidmatannya.
1.3.9  Mengenal pasti perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku dorongan oleh guru -guru mengikut tempoh lama perkhidmatannya.
1.3.10  Mengenal pasti perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku penyampaian oleh guru-guru mengikut tempoh lama perkhidmatannya.

1.4 Soalan Kajian

        Berdasarkan objektif kajian, beberapa soalan kajian dapat diutarakan supaya dapat memperjelaskan kerangka kajian ini. Soalan-soalan kajian adalah seperti berikut;

1.4.1 Adakah terdapat perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku bimbingan oleh guru lelaki dan guru
         perempuan?
1.4.2 Bagaimanakah perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku kemesraan oleh guru lelaki dan guru
         perempuan?
1.4.3 Apakah perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku penilaian oleh guru lelaki dan guru perempuan?
1.4.4 Adakah terdapat perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku dorongan oleh guru lelaki dan guru
         perempuan?
1.4.5 Bagaimanakah perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku penyampaian oleh guru lelaki dan guru
         perempuan?
1.4.6 Adakah terdapat perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku bimbingan oleh guru -guru mengikut
         tempoh lama perkhidmatannya?
1.4.7 Bagaimanakah perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku kemesraan oleh guru -guru mengikut
         tempoh lama perkhidmatannya?
1.4.8 Apakah perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku penilaian oleh guru-guru mengikut tempoh
         lama perkhidmatannya?
1.4.9 Adakah terdapat perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku dorongan oleh guru -guru mengikut
         tempoh lama perkhidmatannya?
1.4.10 Bagaimanakah perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku penyampaian oleh guru-guru mengikut
           tempoh lama perkhidmatannya?

1.5  Hipotesis Kajian

        Melalui pembacaan bahan-bahan yang berkaitan dan soal selidik kajian, maka hipotesis-hipotesis berikut dikemukakan untuk diuji pada aras signifikan 0.05.

Hipotesis 1: Terdapat perbezaan persepsi yang signifikan menurut pengamatan pelajar terhadap tingkah laku bimbingan oleh guru lelaki dan guru perempuan.

Hipotesis 2: Terdapat perbezaan persepsi yang signifikan menurut pengamatan pelajar terhadap tingkah laku kemesraan oleh guru lelaki dan guru perempuan.

Hipotesis 3: Terdapat perbezaan persepsi yang signifikan menurut pengamatan pelajar terhadap tingkah laku penilaian oleh guru lelaki dan guru perempuan.

Hipotesis 4: Terdapat perbezaan persepsi yang signifikan menurut pengamatan pelajar terhadap tingkah laku dorongan oleh guru lelaki dan guru perempuan.

Hipotesis 5: Terdapat perbezaan persepsi yang signifikan menurut pengamatan pelajar terhadap tingkah laku penyampaian oleh lelaki dan guru perempuan.

Hipotesis 6: Terdapat perbezaan persepsi yang signifikan menurut pengamatan pelajar terhadap tingkah laku bimbingan guru mengikut tempoh lama perkhidmatannya.

Hipotesis 7: Terdapat perbezaan persepsi yang signifikan menurut pengamatan pelajar terhadap tingkah laku kemesraan guru mengikut tempoh lama perkhidmatannya.

Hipotesis 8: Terdapat perbezaan persepsi yang signifikan menurut pengamatan pelajar terhadap tingkah laku penilaian guru mengikut tempoh lama perkhidmatannya.

Hipotesis 9: Terdapat perbezaan persepsi yang signifikan menurut pengamatan pelajar terhadap tingkah laku dorongan guru mengikut tempoh lama perkhidmatannya.

Hipotesis 10: Terdapat perbezaan persepsi yang signifikan menurut pengamatan pelajar terhadap tingkah laku penyampaian guru mengikut tempoh lama perkhidmatannya.
 

1.6  Definisi

1.6.1  Guru

        Guru adalah seorang yang telah dilantik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjalankan tugas mengajar murid-murid di sekolah. Guru adalah merupakan satu golongan yang diwujudkan oleh masyarakat untuk memberi pendidikan yang formal dan bersistematik kepada generasi muda dalam masyarakat itu (Atan Long, 1992).

        Guru dapat diertikan sebagai pengajar, pengasuh atau pendidik yang memberi kesan besar terhadap perkembangan personaliti, mental dan fizikal setiap manusia (Noran, 1993).

1.6.2  Persepsi

        Mengikut kamus Dewan (1989), persepsi merupakan pandangan serta gambaran menerusi pancaindera seterusnya ditafsirkan oleh hati dan fikiran terhadap sesuatu perkara. Ia melibatkan perasaan seseorang itu melalui penyertaan dan membenarkan terhadap sesuatu perkara.

1.6.3  Tingkah laku

        Tingkah laku adalah gerak geri, perlakuan, perbuatan, perangai (Kamus Dewan, 1989).

1.6.4  Guru yang mesra

        Pembolehubah ini merujuk kepada guru yang menerima pelajar sebagai individu, mewujudkan tingkah laku yang peramah, mengurangkan perselisihan faham, adil dan terbuka kepada pelajar (Abdul Raof dan T. Subahan, 1991).

1.6.5  Penyampaian

        Pembolehubah ini merangkumi kualiti persembahan, organisasi pelajaran, penerangan yang jelas dan mengambil kira kebolehan pelajar dalam pengajaran (Abdul Raof dan T. Subahan, 1991).

1.6.6  Penilaian

        Pembolehubah ini merujuk kepada reaksi guru kepada pencapaian pelajar dan penilaian serta ujian untuk mengesan kemajuan pelajar dalam pelajarannya dan bagaimana ia harus maju (Abdul Raof dan T. Subahan, 1991).

1.6.7  Bimbingan

        Pembolehubah ini merujuk kepada tingkah laku membantu, menasihati dan memandu pelajar kepada pelajaran mereka (Abdul Raof dan T. Subahan, 1991).

1.6.8  Dorongan

        Pembolehubah ini merujuk kepada tingkahlaku guru yang menghargai kerja yang baik serta menggalakkan pelajar supaya lebih berjaya dalam pelajaran (Abdul Raof dan T. Subahan, 1991).

1.6.9  Batasan Kajian

        Kajian ini hanya memberi tumpuan kepada tingkah laku pengajaran guru-guru sekolah menengah di Daerah Muar.

1.6.10 Tempat Kajian

        Terdapat 30 buah sekolah menengah dalam Daerah Muar. Sebanyak tujuh buah sekolah telah dipilih bagi mendapatkan 477 orang responden. Tiga buah sekolah daripada kawasan bandar, dua buah sekolah daripada kawasan luar bandar dan dua buah sekolah daripada kawasan pinggir bandar.

1.6.11 Sampel Kajian

        Sampel kajian terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah menengah Daerah Muar yang dipilih secara rawak bagi mewakili pelajar-pelajar seluruh daerah. Dengan demikian hasil kajian tidak menggambarkan persepsi pelajar-pelajar terhadap tingkah laku pengajaran guru-guru di daerah lain selain daripada daerah Muar.

1.6.12 Rumusan

        Pandangan pelajar terhadap tingkah laku guru adalah wajar untuk diambil kira
kerana banyak masa pelajar digunakan untuk berinteraksi dengan guru. Penampilan guru dengan beranika tingkah laku akan menjadi tumpuan pelajar. Kegagalan guru untuk menunjukkan tingkah laku yang baik akan memberi implikasi negatif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran.

        Sebagai pewaris generasi akan datang, adalah diharapkan agar tingkah laku guru yang baik boleh menjadi ikutan pelajar-pelajarnya. Pelajar yang cemerlang biasanya mempunyai hubungan yang rapat dengan gurunya. Oleh itu murid berhak menghakimi tingkah laku guru kerana murid akan sentiasa berhadapan dengan guru-gurunya.
 
 
 
  


BAB 11

TINJAUAN PENULISAN


 


2.1  Pengenalan

        Sorotan kajian telah membekalkan pengetahuan asas kepada penyelidik mengenai kajian yang telah dijalankan. Bab ini akan membincangkan serba sedikit mengenai kajian-kajian dan penulisan-penulisan yang telah dijalankan oleh penyelidik-penyelidik terdahulu berhubung dengan tingkah laku pengajaran guru.

2.2 Penganalisisan Kajian Lepas Yang Berkaitan

        Penyelidikan terhadap tingkah laku guru telah lama dilakukan sama ada di dalam atau di luar negeri. Fokus utama kajian terhadap guru banyak yang menjurus kepada personaliti guru. Kebanyakan kajian ke atas keberkesanan pengajaran guru adalah tertumpu kepada tingkah laku guru dimana ia bergabung dengan peningkatan pencapaian akademiknya (Brophy and Good, 1986).

        Rosenshine (1970) telah membuat kajian tentang pertalian di antara pencapaian pelajar dan tingkah laku guru. Beliau telah mengutarakan kategori pembolehubah yang digunakan dalam kajiannya iaitu: kelulusan atau tidak yang diberikan oleh guru, tingkah laku kognitif guru, fleksibel serta kepelbagaian, kesungguhan dan interaksi di antara guru dan pelajar.

        Berdasarkan hasil kajian korelasi dan empirikal, Gage (1971) telah menyenaraikan lima tingkah laku yang baik. Lima tingkah laku tersebut ialah;

        a.  mesra
        b.  organisasi kognitif
        c.  berperaturan
        d.  berterus terang
        e.  dapat mengatasi masalah pengajaran.

        Satu kajian telah dibuat oleh Beck (1967) ke atas satu kumpulan murid darjah enam. Hasil kajiannya menunjukkan bahawa murid-murid tersebut mempunyai tanggapan bahawa guru yang mengasihi murid-muridnya ialah guru yang peramah, baik serta sering memberi sokongan moral. Kajian awal yang dibuat oleh Mc Clain (1968) ke atas 35 orang guru sekolah menengah mendapati bahawa ciri peramah adalah perlu untuk menjadikan seseorang guru itu berkesan.

        Koay (1979) telah menjalankan kajiannya di Malaysia ke atas guru pelatih di maktab perguruan dan disebuah universiti tempatan mendapati bahawa guru pelatih lelaki lebih peramah berbanding dengan guru pelatih perempuan. Dapatan ini disokong oleh hasil kajian Noran Fauziah (1988) yang dilakukan oleh satu kumpulan guru pelatih maktab perguruan. Kajian ini adalah menarik kerana selama ini kebanyakan orang akan beranggapan bahawa perempuan lebih lembut dan lebih sopan daripada lelaki, tetapi menurut kajian yang telah dijalankan mendapati guru lelaki adalah lebih peramah.

        Hamachek (1974) melalui kajiannya mengatakan bahawa guru-guru sekolah menengah yang peramah dan bertimbang rasa, banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada pelajar-pelajar mereka. Beliau juga telah menggariskan panduan untuk menjadi guru yang berkesan iaitu dengan mempunyai unsur-unsur kemanusiaan. Hamachek telah mengupas kualiti guru yang mempunyai unsur-unsur kemanusiaan sebagai suka berseloroh, bersikap adil, peramah dan baik hati.

        McClain (1968) membuat kajian ke atas 35 orang guru sekolah menengah. Tujuan kajian yang dijalankan ialah mencari ciri-ciri untuk menjadi guru yang berkesan. Hasil kajiannya ialah ciri peramah adalah perlu untuk menjadikan seseorang guru itu berkesan.

        Dixon dan Morse (1961) mendapati bahawa guru-guru pelatih mendapat skor yang tinggi bagi ciri empati terhadap murid-murid. Kajiannya juga mencatatkan skor yang lebih rendah tahap empati guru-guru yang biasa walhal guru-guru ini pernah menjadi guru pelatih suatu ketika dulu dan telah memberikan empati yang bermakna kepada murid-muridnya. Fenomena ini adalah menarik kerana tahap empati guru nampaknya akan terus menurun menurun walaupun pengalaman bertambah.

        Kementerian Pendidikan (1986) telah membuat kajian terhadap tingkah laku guru. Ciri-ciri personaliti guru yang unggul adalah berbeza mengikut tahap pendidikan. Dapatan kajian mendapati bahawa sifat peramah dianggap sebagai sifat terpenting yang perlu ada bagi guru-guru sekolah rendah. Di peringkat sekolah menengah dan pusat pengajian tinggi, sifat peramah tidak dianggap begitu penting. Kajian yang dibuat telah menyenaraikan lima kualiti guru seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3.1 dan Jadual 3.2.
 

Jadual 2.1 : Lima Kualiti Guru Yang Unggul
 
 
Guru
Sekolah Rendah  % Sekolah Menengah % Pendidikan Tinggi %
Peramah
Adil
Fleksibel
Kepimpinan
Paras Baik
66
63
52
48
48
Adil
Kepimpinan
Tegas
Orientasi Pencapaian
Peramah
63
59
53
52
50
Kepimpinan
Adil
Orientasi Pencapaian
Fleksibel
Peramah
66
61
57
55
46

Nota: Peratusan adalah merujuk kepada responden

Jadual 2.2 : Persepsi Guru Yang Unggul Mengikut Tahap Pendidikan
 
Ciri Guru
Tahap Pendidikan
Rendah
(%)
Menengah
(%)
Tinggi
(%)
Peramah
Adil
Fleksibel
Kepimpinan
Berseloroh
Mendenda
Tegas
Garang
Beretika
Paras
66
63
52
48
47
10
47
26
30
48
50
63
39
52
41
10
53
31
31
36
46
61
55
57
66
7
44
19
35
33

Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1986

        Hasil kajian ini adalah berbeza dengan keputusan kajian oleh Rohati dan Subahan (1988). Mereka membuat kajian ke atas 120 orang guru pelatih yang mengikuti program Diploma Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia sessi 1988/89. Sifat peramah pensyarah menjadi sifat yang paling membantu pelajar dalam proses pembelajaran. Selain daripada sifat peramah pensyarah mereka, tingkah laku lain turut disenaraikan mengikut urutan iaitu tingkah laku kognitif (52 %), memberi dorongan (30 %), bertanggungjawab atau kesungguhan (29 %), model baik (28 %), memberi maklum balas (25 %) dan toleransi (22 %).

2.3 Rumusan

        Kajian lalu ke atas tingkah laku pengajaran guru boleh membantu berbagai-bagai pihak yang berminat untuk terus menjalankan kajian seterusnya. Pendidikan adalah suatu yang dinamik dan banyak faktor-faktor yang boleh mengubah tingkah laku pengajaran guru. Proses pendemokrasian pendidikan dan proses globalisasi tentunya turut mewarnai persepsi terhadap tingkah laku pengajaran guru.

        Murid dalam era teknologi maklumat menyanjung tinggi guru-guru yang berkebolehan dalam teknologi maklumat. Persepsi sebegini akan mencabar kewibawaan guru untuk terus menerokai rimba ilmu yang tidak ada penghujungnya. 


BAB 111

METODOLOGI KAJIAN


 


  3.1  Pengenalan

        Tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat tentang persepsi pelajar terhadap tingkah laku guru. Terdapat banyak kaedah yang digunakan oleh pengkaji bagi mendapatkan maklumat. Menurut Nisbet dan Entwistle (1970), satu daripada kaedah penyelidikan yang kerap digunakan untuk mengumpul maklumat berhubung dengan keadaan fenomena semasa ialah dengan menggunakan kaedah tinjauan.

3.2  Reka Bentuk Kajian

        Kajian telah dijalankan secara tinjauan. Data yang diperolehi adalah secara teknik soal selidik. Reka bentuk kajian ini menjadi panduan kepada pengkaji memungut, menganalisis dan menginterpretasi data. Pengkaji telah menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferen untuk menjawab persoalan kajian secara tepat. Dalam kajian ini, pengkaji telah memperlihatkan pembolehubah bebas iaitu tingkah laku pengajaran guru dan pembolehubah bersandar iaitu persepsi pelajar.

        Kajian ini telah melibatkan para pelajar sekolah menengah Daerah Muar, Johor.

3.3  Kawasan Kajian

        Kajian ini dilakukan ke atas pelajar-pelajar sekolah menengah daerah Muar yang dipilih secara rawak bagi mewakili pelajar-pelajar seluruh daerah. Pengkaji memilih kawasan ini kerana kedudukan sekolah-sekolah menengah di dalam daerah Muar merangkumi kawasan bandar dan luar bandar.

        Terdapat 30 buah sekolah menengah dalam Daerah Muar. Sebanyak tujuh buah sekolah telah dipilih bagi mendapatkan 477 orang responden. Tiga buah sekolah daripada kawasan bandar, dua buah sekolah daripada kawasan luar bandar dan dua buah sekolah daripada kawasan pinggir bandar.

Jadual 3.1: Taburan Sampel Mengikut Sekolah
 
Bil
Nama Sekolah
Kategori
Bilangan Sampel
1
Sek Men Dato Sri Amar DiRaja, Muar Dalam Bandar
68
2
Sek Men Keb Sri Muar, Muar Dalam Bandar
68
3
Sek Men Keb Jalan Junid, Muar Dalam Bandar
68
4
Sek Men Keb Tun Dr. Ismail, Bakri, Muar Pinggir Bandar
68
5
Sek Men Keb Tengku Mahkota, Muar Pinggir Bandar
68
6
Sek Men Keb Pekan Baru, Muar Luar Bandar
68
7
Sek Men Keb Air Hitam Batu 15, Muar Luar Bandar
69
  Jumlah  
477

        Faktor lain yang membuatkan pengkaji memilih sekolah-sekolah berkenaan ialah kerana pelbagai kumpulan etnik bertaburan di sekolah-sekolah yang berkenaan. Pandangan dan persepsi yang diberikan oleh responden ini adalah mewakili pandangan majoriti masyarakat pelajar terhadap tingkah laku guru.

3.4  Saiz Sampel

        Murid-murid di dalam daerah Muar adalah seramai 32,943 orang. Saiz sampel yang hendak dikaji adalah sebanyak 477 orang responden adalah merujuk kepada Jadual Mencari Saiz Sampel Untuk Kajian (Krejcle, R.V and Morgan, 1970)

3.5  Instrumen Kajian

        Pengkaji telah menggunakan satu instrumen yang mengandungi dua bahagian.

Bahagian A: Maklumat Demografi Responden.

        Pada bahagian ini, soal selidik yang dikemukakan adalah berkaitan dengan latarbelakang responden. Soalan yang diberi adalah mengenai kategori sekolah, tingkatan, jantina, mata pelajaran yang diajar oleh guru, umur guru, jantina guru, kategori guru, status guru, bangsa guru dan lama berkhidmat guru.

Bahagian B: Soal Selidik Tingkah Laku Pengajaran Guru.

        Soalan-soalan yang telah digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan skala Likert seperti yang terdapat di dalam Lampiran A.

        Item-item yang digunakan dalam instrumen ini telah diperolehi daripada penelitian bahan-bahan bacaan yang berkaitan. Item-item yang dimaksudkan ialah item-item dalam instrumen Soal Selidik Tingkah Laku Guru (STG) yang telah diuji kesahannya seperti yang telah dilakukan oleh (Abdul Raof dan T. Subahan, 1991).
 

Jadual 3.2: Pembahagian Item Mengikut Tingkah Laku Pengajaran Guru
 
Bil
Tingkah Laku Pengajaran Guru Nombor Item
1
Tingkah laku mesra 3, 12, 17, 19, 22, 27, 33, 35, 42
2
Tingkah laku pembimbing 1, 8, 9, 18, 23, 24, 26, 28, 30, 34
3
Tingkah laku penyampaian 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 20, 21, 29, 32, 36, 37, 38, 39
4
Tingkah laku dorongan 4, 14, 16, 31, 43
5
Tingkah laku penilaian 15, 25, 40, 41, 44

3.6  Kajian Rintis

        Bagi tujuan Kajian Persepsi Pelajar Terhadap Tingkah Laku guru, kajian rintis tidak dilakukan kerana instrumen STG (Abdul Raof dan T. Subahan, 1991) telah diuji kesahannya.

3.7  Prosedur Pengumpulan Data

        Pengkaji telah mendapatkan kebenaran dari Pegawai Pendidikan Daerah Muar yang mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia terlebih dahulu sebelum menjalankan kajian kepada responden iatu pelajar-pelajar sekolah menengah di dalam daerah Muar yang dipilih secara rawak.

        Satu set soalan yang mengandungi dua bahagian digunakan untuk mengumpul maklumat. Surat yang menerangkan maksud kajian dan surat kebenaran daripada PPD Muar disertakan kepada responden supaya mereka dapat memberi kerjasama dengan jujur dan ikhlas serta dapat pula menyerahkan kembali soal selidik yang telah lengkap mengikut masa yang ditetapkan.

        Kajian ini menggunakan kaedah persampelan mudah. Setiap pelajar di sesebuah sekolah mempunyai peluang untuk dipilih. Pemilihan responden di sesebuah sekolah adalah dengan izin pengetua sekolah berkenaan. Responden akan dipilih secara rawak berpandukan kepada rekod kedatangan pelajar.

        Sebelum borang soal selidik diedarkan kepada responden, penyelidik telah membuat beberapa andaian supaya hasil kajian adalah sempurna dan berkesan. Andaian-andaian tersebut ialah;

        a.  Semua item soal selidik dijawab keseluruhannya dengan jujur dan ikhlas oleh responden.
        b.  Responden memberi respon terhadap soal selidik secara sukarela dan kritis.
        c.  Jumlah item adalah mencukupi untuk mengukur dan boleh mencapai objektif kajian.

3.8  Analisis Data

        Data-data yang diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan kaedah kuantitatif dan ujian signifikan pada aras 0.05 mengikut kesesuaian. Data-data yang diperolehi dari soalan-soalan yang mempunyai pilihan jawapan mengikut skala Likert, dianalisis secara kuantitatif. Data-data yang dikumpul melalui jadual-jadual kekerapan akan diproses dengan menggunakan SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences).

        Ujian signifikan yang digunakan bagi menerima atau menolak sesuatu hipotesis adalah pada paras kebarangkalian 0.05. Pengkaji telah mengemukakan beberapa hipotesis dalam kajian ini dan menggunakan skala Likert lima mata dalam skor-skor yang berkaitan. Ujian-T dan ANOVA telah digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dinyatakan.

        Instrumen STG yang digunakan adalah item-item berbentuk positif sahaja. Pemberian lima mata untuk 'sangat setuju', empat mata untuk 'setuju', tiga mata untuk 'tidak pasti', dua mata untuk ' tidak setuju dan satu mata untuk 'sangat tidak setuju'.

3.9  Rumusan

        Kaedah kajian ini telah menggunakan satu set borang soal selidik sebagai alat
kajian dan permarkatannya adalah berdasarkan kepada Skala Likert. Kajian ini telah mendapat sokongan dari semua pihak yang terlibat bagi menjamin dapatan kajian yang berkesan dan bermakna. 


BAB lV

PENGANALISISAN DATA KAJIAN


 4.1  Pengenalan

        Dalam bab ini penyelidik akan menganalisis hasil dapatan kajian yang telah
dikumpulkan daripada soalan-soalan soal selidik responden kajian. Keputusan yang diperolehi diharap dapat memberi gambaran bagaimana pelajar memerhatikan tingkah laku pengajaran guru. Sebanyak 480 set borang soal selidik telah diedarkan kepada responden daripada tujuh buah sekolah yang terpilih dan sebanyak 477 set borang soal selidik telah dilengkapkan serta dikembalikan kepada penyelidik.

4.2  Butir-butir Diri Responden

        Dalam kajian ini penyelidik telah menyediakan sepuluh item untuk mendapatkan
maklumat tentang latar belakang diri responden. Analisis maklumat mengenai diri responden secara keseluruhannya adalah seperti di dalam jadual-jadual berikut.

4.2.1 Butiran Responden Mengikut Kategori Sekolah

        Dalam kajian ini penyelidik telah membahagikan sekolah kepada dua kategori iaitu sekolah luar bandar dan sekolah dalam bandar.

Jadual 4.1: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Kategori Sekolah
 
Kategori
Bilangan
Peratus
Luar Bandar
310
65.0
Dalam Bandar
167
35.0
Jumlah
477
100.0

        Jadual 4.1 menunjukkan bilangan responden mengikut kategori sekolah, iaitu luar bandar seramai 310 orang dan dalam bandar seramai 167 orang.

4.2.2 Butiran Responden Mengikut Tingkatan

        Dalam kajian ini penyelidik telah mengenalpasti tingkatan responden iaitu tingkatan satu, tingkatan dua, tingkatan tiga, tingkatan empat, tingkatan lima dan tingkatan enam.

Jadual 4.2: Taburan Responden Mengikut Tingkatan
 
Tingkatan
Bilangan
Peratus
Satu
73
15.3
Dua
76
15.9
Tiga
73
15.3
Empat
172
36.1
Lima
67
14.0
Enam
16
3.4
Jumlah
477
100.0

4.2.3  Butiran Responden Mengikut Jantina

        Jantina responden yang terlibat dalam kajian yang telah dilaksanakan oleh penyelidik adalah dikenalpasti sebagai lelaki dan perempuan.

Jadual 4.3: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Jantina
 
Jantina
Bilangan
Peratus
Lelaki
216
45.3
Perempuan
261
54.7
Jumlah
477
100.0

        Jadual 4.3 menunjukkan bahawa responden yang terlibat di dalam kajian ini adalah terdiri daripada 216 orang pelajar lelaki dan 261 orang pelajar perempuan.

4.2.4 Butiran Guru Pilihan Responden Mengikut Mata Pelajaran

        Mata pelajaran yang diajar oleh guru pilihan responden adalah mata pelajaran yang diajar di sekolah-sekolah bantuan kerajaan pada masa kini.

Jadual 4.4: Taburan Guru Pilihan Responden Mengikut Mata Pelajaran
 
Mata Pelajaran
Bilangan
Peratus
Bahasa Melayu
55
11.5
Bahasa Inggeris
58
12.2
Matematik
119
24.9
Pendidikan Islam
31
6.5
Sejarah
38
8.0
Geografi
36
7.5
Pendidikan Seni
13
2.7
Sains
38
8.0
Pendidikan Jasmani
1
0.2
Kemahiran Hidup
15
3.1
Bahasa Cina
6
1.3
Kesusasteraan Melayu
5
1.0
Kimia
8
1.7
Biologi
8
1.7
Matematik Tambahan
16
3.4
Prinsip Akaun
4
0.8
Ekonomi Asas
13
2.7
Perdagangan
6
1.3
Pengajian Am
4
0.8
Ekonomi
3
0.6
Jumlah
477
100.0

        Jadual 4.4 menunjukkan taburan guru pilihan responden mengikut mata pelajaran yang diajar, didapati ramai responden telah memilih guru matematik iatu seramai 119 orang guru. Guru pendidikan jasmani yang telah dipilih oleh responden dalam kajian ini adalah seramai satu orang sahaja.
 

4.2.5  Butiran Umur Guru Pilihan Responden

        Umur guru yang menjadi pilihan responden adalah umur pada 1 Oktober 1999 dan dikira menerusi tarikh lahir yang tercatat di dalam kad pengenalan.

Jadual 4.5: Taburan Umur Guru Pilihan Responden

 
Umur
Bilangan
Peratus
20 - 29 tahun
43
9.0
30 - 39 tahun
229
48.0
40 - 49 tahun
185
38.8
Lebih daripada 50 tahun
20
4.2
Jumlah
477
100.0

        Jadual 4.5 menunjukkan taburan umur guru pilihan responden di mana sebilangan besarnya adalah di dalam ingkungan 30 hingga 39 tahun iaitu seramai 229 orang guru atau 48.0 % daripada keseluruhan kajian.

4.2.6  Butiran Jantina Guru Pilihan Responden

        Jantina guru yang dipilih oleh responden yang terlibat dalam kajian ini adalah dikenalpasti sebagai lelaki dan perempuan.

Jadual 4.6 : Taburan Kekerapan Jantina Guru Pilihan Responden
 
Jantina
Bilangan
Peratus
Lelaki
247
51.8
Perempuan
230
48.2
Jumlah
477
100.0

        Jadual 4.6 menunjukkan bilangan guru yang dipilih oleh responden mengikut jantina, iaitu seramai 247 guru adalah lelaki dan 230 orang guru pula adalah perempuan.

4.2.7  Butiran Kategori Guru Pilihan Responden

        Dalam kajian ini penyelidik telah membahagikan guru-guru kepada dua kategori, iaitu guru siswazah dan guru bukan siswazah. Seramai 325 orang guru dikelompokkan mengikut kategori guru siswazah dan selebihnya seramai 152 orang guru dikategorikan sebagai guru bukan siswazah.

Jadual 4.7 : Taburan Kekerapan Kategori Guru Pilihan Responden
 
Kategori Guru
Bilangan
Peratus
Guru Siswazah
325
68.1
Guru Bukan Siswazah
152
31.9
Jumlah
477
100.0

        Jadual 4.7 menunjukkan bilangan guru yang dikategorikan sebagai guru siswazah yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 325 orang dan seramai 152 orang guru pula dikategorikan sebagai guru bukan siswazah.

4.2.8  Butiran Status Guru Pilihan Responden

        Pengkaji telah menetapkan status guru yang dipilih oleh responden sebagai guru yang telah berkahwin dan guru bujang.

Jadual 4.8 : Jadual Kekerapan Status Guru Pilihan Responden
 
Status Guru
Bilangan
Peratus
Berkahwin
415
87.0
Bujang
62
13.0
Jumlah
477
100.0

        Jadual 4.8 menunjukkan bilangan guru yang telah berkahwin yang menjadi pilihan responden adalah sebanyak 415 orang dan seramai 62 orang guru adalah guru yang masih bujang lagi.
 

4.2.9  Butiran Guru Pilihan Responden Mengikut Kaum

        Dalam kajian ini penyelidik telah membahagikan kaum kepada empat iaitu Kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan kaum-kaum lain.

Jadual 4.9 : Taburan Kekerapan Guru Pilihan Responden Mengikut Kaum
 
Kaum
Bilangan
Peratus
Melayu
410
86.0
Cina
66
13.8
India
1
0.2
Lain-lain
0
0.0
Jumlah
477
100.0

        Jadual 4.9 menunjukkan bilangan guru yang dipilih oleh responden adalah seramai 410 orang guru Melayu, 66 orang guru Cina dan seorang guru India.
 

4.2.10  Butiran Guru Pilihan Responden Mengikut Pengalaman Mengajar

        Dalam kajian ini penyelidik telah membahagikan pengalaman mengajar guru mengikut tahun perkhidmatan guru berkenaan. Pengalaman mengajar dibahagikan kepada kurang dari lima tahun berkhidmat, di antara lima hingga sepuluh tahun berkhidmat, sebelas hingga 15 tahun berkhidmat, 16 tahun hingga dua puluh tahun berkhidmat dan lebih dari dua tahun berkhidmat di dalam bidang perguruan.
 

Jadual 4.10 : Taburan Kekerapan Guru Pilihan Responden Mengikut Pengalaman
 
Pengalaman Mengajar Bilangan Peratus
Kurang dari 5 tahun 32 6.7
6 - 10 tahun 145 30.4
11 - 15 tahun 105 22.0
16 - 20 tahun 142 29.8
Lebih dari 20 tahun 53 11.1
Jumlah 477 100.0

        Jadual 4.10 menunjukkan bilangan guru pilihan responden yang teramai ialah guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama lima hingga sepuluh tahun iaitu seramai 145 orang guru. Ini diikuti oleh seramai 142 orang guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama enam belas hingga dua puluh tahun, 105 orang guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama sebelas hingga lima belas tahun, lima puluh tiga orang guru yang mengajar selama lebih dari dua puluh tahun dan 32 orang guru mempunyai pengalaman mengajar selama kurang dari lima tahun.
 

4.3  Huraian Penganalisisan Kajian Mengikut Objektif

        Kajian mengenai tingkah laku guru di sekolah menengah di dalam daerah Muar telah dianalisis berdasarkan kepada objektif kajian seperti mengenal pasti perbezaan persepsi pelajar terhadap tingkah laku pengajaran guru. Kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan soalan soal selidik daripada item-item 1 hingga 44 yang telah diberikan kepada responden terpilih. Jumlah responden yang dipilih sebagai sampel untuk diuji adalah seramai 477 orang (N = 477). Skala Likert 1 bagi Sangat Tidak Setuju (STS), 2 bagi Tidak Setuju (TS), 3 bagi Tidak Pasti (TP), 4 bagi Setuju (S) dan 5 bagi Sangat Setuju (SS), digunakan pada setiap soalan soal selidik.
 

4.3.1 Tingkah Laku Mesra Oleh Guru Menurut Pesepsi Responden

        Persepsi responden terhadap tingkah laku mesra yang ditunjukkan oleh guru adalah berdasarkan kepada jawapan terhadap sembilan soalan yang terdiri dari item 3, item 12, item 17, item 19, item 22, item27, item 33, item 35 dan item 42.

Jadual 4.11 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 3.
 
Item 3
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Saya selalu nampak guru kami berbual-bual dengan pelajar di luar kelas % 9.4 18.0 49.5 17.6 5.5 100.0
N 45 86 236 84 26 477

        Jadual 4.11 menunjukkan sebilangan besar responden tertumpu kepada skala 3 di mana ia memberi gambaran bahawa responden tidak pasti bahawa guru-guru bertingkah laku mesra dengan pelajar-pelajarnya di luar bilik darjah.

Jadual 4.12 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 12
 
Item 12
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Pelajar-pelajar ditegur sapa oleh guru di luar bilik darjah % 4.6 13.4 44.9 24.3 12.8 100.0
N 22 64 214 116 61 477

        Jadual 4.12 menunjukkan sebilangan besar responden tertumpu kepada skala 3 di mana ia memberi gambaran bahawa responden tidak pasti bahawa guru-guru bertingkah laku mesra dengan pelajar-pelajarnya di luar bilik darjah.

Jadual 4.13 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 17.
 
Item 17
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami berusaha untuk mengingati nama pelajar-pelajar % 3.1 9.4 32.9 31.0 23.5 100
N 15 45 157 148 112 447

        Jadual 4.13 menunjukkan sebilangan besar responden bersetuju bahawa guru-guru berusaha untuk mengingati nama pelajar-pelajar. Seramai 260 orang responden atau sebanyak 54.5 % daripada responden yang terlibat dalam kajian ini mengakui bahawa guru-guru berusaha untuk mengingati nama pelajar-pelajar. Ini memberi gambaran bahawa guru bertingkah laku mesra dengan pelajar-pelajarnya.
 

Jadual 4.14 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 19.
 
Item 19
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru saya merupakan orang yang boleh berkongsi sama masalah-masalah peribadi kami % 1.0 5.5 24.9 40.9 27.7 100.0
N 5 26 119 195 132 477

        Jadual 4.14 menunjukkan sebanyak 68.7 % atau seramai 327 responden menganggap guru merupakan orang yang boleh berkongsi sama masalah-masalah peribadi mereka. Ini memberi petanda bahawa guru mempunyai tahap kemesraan yang tinggi terhadap murid-muridnya.
 

Jadual 4.15 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 22.
 
Item 22
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami merupakan seorang yang peramah
%
1.9
4.4
24.9
34.6
34.2
100.0
N
9
21
119
165
163
477

        Jadual 4.15 menunjukkan responden lebih tertumpu kepada skala 4 dan skala lima, iaitu setuju sekiranya guru merupakan seorang yang peramah. Seramai 328 responden atau 68.8 % responden telah bersetuju dengan penyataan guru merupakan seorang yang peramah.
 

Jadual 4.16 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 27
 
Item 27
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami menggunakan bahasa yang sopan terhadap pelajar-pelajar dalam kelas
%
2.3
6.1
18.7
42.8
30.2
100.0
N
11
29
89
204
144
477

        Jadual 4.16 menunjukkan responden lebih tertumpu kepada skala 4, iaitu setuju bahawa guru mereka menggunakan bahasa yang sopan terhadap pelajar-pelajar dalam kelas. Seramai 348 responden atau 73.0 % responden telah bersetuju dengan penyataan guru menggunakan bahasa yang sopan terhadap pelajar-pelajar dalam kelas.
 

Jadual 4.17 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 33
 
Item 33
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami sentiasa tersenyum bila berjumpa dengan pelajar-pelajarnya
%
1.9
11.1
26.4
30.6
30.0
100.0
N
9
53
126
146
143
477

        Jadual 4.17 menunjukkan responden lebih tertumpu kepada skala 4 dan skala 5 bagi menyokong penyataan guru sentiasa tersenyum bila berjumpa dengan pelajar-pelajarnya. Sebanyak 60.6 % atau 289 orang responden bersetuju dengan kenyataan guru sentiasa tersenyum bila berjumpa dengan pelajar-pelajarnya.
 

Jadual 4.18 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 35.
 
Item 35
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Kesemua pelajar begitu mesra dengan guru.
%
3.1
10.7
36.7
27.0
22.4
100.0
N
15
51
175
129
107
477

        Jadual 4.18 menunjukkan seramai 236 orang responden atau 49.4 % responden telah bersetuju dengan kenyataan bahawa kesemua pelajar begitu mesra dengan guru. Responden lebih tertumpu kepada skala 3 iaitu sebanyak 36.7 % responden tidak pasti bahawa kesemua pelajar begitu mesra dengan guru.
 

Jadual 4.19 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 42.
 
Item 42
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Semua pelajar dilayan sama rata dalam kelas kami.
%
2.9
9.4
24.5
35.6
27.5
100.0
N
14
45
117
170
131
477

        Jadual 4.19 menunjukkan bahawa responden tertumpu kepada skala 4. Seramai 301 responden atau 63.1 % responden telah bersetuju dengan penyataan bahawa semua pelajar dilayan sama rata dalam kelas oleh guru.
 

Jadual 4.20 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Tingkah Laku Mesra Oleh Guru
 
Item
Kekerapan responden
 
STS
TS
TP
S
SS
 
1
2
3
4
5
3
Saya selalu nampak guru kami berbual-bual dengan pelajar di luar kelas
%

N

9.4

45

18.0

86

49.5

236

17.6

84

5.5

26

12
Pelajar-pelajar ditegur sapa oleh guru di luar bilik darjah
%

N

4.6

22

13.4
 

64

44.9

214

24.3

116

12.8

61

17
Guru kami berusaha untuk mengingati nama pelajar-pelajar
%

N

3.1

15

9.4

45

32.9

157

31.0

148

23.5

112

19
Guru saya merupakan orang yang boleh berkongsi sama masalah-masalah peribadi kami
%

N

1.0

5

5.5

26

24.9

119

40.9

195

27.7

132

22
Guru kami merupakan seorang yang peramah
%

N

1.9

9

4.4

21

24.9

119

34.6

165

34.2

163

27

 

Guru kami menggunakan bahasa yang sopan terhadap pelajar-pelajar dalam kelas
%

N

2.3

11

6.1

29

18.7

89

42.8

204

30.2

144

33
Guru kami sentiasa tersenyum bila berjumpa dengan pelajar-pelajarnya
%

N

1.9

9

11.1

53

26.4

126

30.6

146

30.0

143

35
Kesemua pelajar begitu mesra dengan guru.
%

N

3.1

15

10.7

51

36.7

175

27.0

129

22.4

107

42
Semua pelajar dilayan sama rata dalam kelas kami.
%

N

2.9

14

9.4

45

24.5

117

35.6

170

27.5

131

        Jadual 4.20 menunjukkan hampir keseluruhan responden mempunyai persepsi bahawa guru-guru mempamirkan tingkah laku mesra terhadap pelajar-pelajarnya. Untuk melihat gambaran yang lebih jelas setiap Skala Likert 1 dan 2 disatukan dalam satu kategori "tidak setuju" dan Skala Likert 4 dan 5 disatukan dalam satu kategori "setuju" pada jadual berikut.
 

Jadual 4.21 : Taburan Kekerapan Responden Yang Disatukan Mengikut Tingkah Laku Mesra Oleh Guru
 
Item
 
Kekerapan
Min
Sisihan Piawai
STS& TS

& SS
3
Saya selalu nampak guru kami berbual-bual dengan pelajar di luar kelas
%

N

27.4

131

23.1

11.0

3.6226
1.0412
12
Pelajar-pelajar ditegur sapa oleh guru di luar bilik darjah
%

N

18.0

86

37.1

177

3.2725
1.0006
17
Guru kami berusaha untuk mengingati nama pelajar-pelajar
%

N

12.5

60

54.5

260

3.6226
1.0412
19
Guru saya merupakan orang yang boleh berkongsi sama masalah-masalah peribadi kami
%

N

30.0

143

19.7

104

2.8763
0.9611
22
Guru kami merupakan seorang yang peramah
%

N

1.9

9

68.8

328

3.9476
0.9676
27

 

Guru kami menggunakan bahasa yang sopan terhadap pelajar-pelajar dalam kelas
%

N

2.3

11

73.0

348

3.9245
0.9672
33
Guru kami sentiasa tersenyum bila berjumpa dengan pelajar-pelajarnya
%

N

1.9

9

60.6

289

3.7568
1.0590
35
Kesemua pelajar begitu mesra dengan guru.
%

N

3.1

15

49.4

236

3.5493
1.0493
42
Semua pelajar dilayan sama rata dalam kelas kami.
%

N

2.9

14

63.1

301

3.7526
1.0500

        Berdasarkan jadual 4.21, menunjukkan semua responden yang dikaji mempunyai persepsi bahawa guru-guru mempunyai tingkah laku mesra terhadap pelajar-pelajarnya. Menerusi item 27, salah satu pemboleh ubah tingkah laku guru yang mesra ialah guru menggunakan bahasa yang sopan terhadap pelajar-pelajar dalam kelas disokong oleh 73.0 % responden (nilai min 3.9245).
 

4.3.2 Tingkah Laku Pembimbing Oleh Guru Menurut Pesepsi Responden

        Guru mempamirkan tingkah laku pembimbing menurut persepsi responden. Sebanyak 10 item yang digunakan untuk melihat tingkah laku guru sebagai seorang pembimbing iaitu item 1, item 8, item 9, item 18, item 23, item 24, item 26, item 28, item 30 dan item 34. Taburan kekerapan responden terhadap item-item tersebut akan di jelaskan menerusi jadual-jadual di bawah.
 

Jadual 4.22 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 1.
 
Item 1
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Pelajar sentiasa dinasihatkan oleh guru supaya sentiasa belajar mengikut cara yang betul.
%
0.6
1.7
10.9
42.3
44.4
100.0
N
3
8
52
202
212
477

        Jadual 4.22 menunjukkan sebahagian besar responden tertumpu kepada skala 4 dan 5. Pelajar beranggapan bahawa mereka sentiasa dinasihatkan oleh guru supaya sentiasa belajar mengikut cara yang betul. Seramai 86.7 % daripada responden bersetuju dengan penyataan yang mengatakan bahawa pelajar sentiasa dinasihatkan oleh guru supaya sentiasa belajar mengikut cara yang betul.
 

Jadual 4.23 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 8.
 
Item 8
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami sering menasihati kami agar memberi lebih masa untuk pelajaran.
%
1.0
5.2
15.3
46.5
31.9
100.0
N
5
25
73
222
152
477

        Jadual 4.23 menunjukkan hasil daripada kajian ke atas responden tertumpu kepada skala 4 dan 5 dimana 78.4 % responden telah akur dengan penyataan bahawa guru mereka sering menasihati mereka agar memberi lebih masa untuk pelajaran. Jumlah responden yang bersetuju bahawa guru mereka sering menasihati mereka agar memberi lebih masa untuk pelajaran adalah seramai 372 orang responden dari berbanding dengan 30 orang responden yang tidak bersetuju dengan penyataan tersebut.
 

Jadual 4.24 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 9.
 
Item 9
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Pelajar yang selalu melanggar disiplin akan dipanggil dan diberi nasihat oleh guru.
%
2.1
7.8
22.4
36.7
31.0
100.0
N
10
37
107
175
148
477

        Jadual 4.24 menunjukkan hasil daripada kajian ke atas responden tertumpu kepada skala 4 dan 5 dimana 67.7 % responden telah akur dengan penyataan bahawa guru akan memanggil dan memberi nasihat kepada pelajar yang selalu melanggar disiplin.

Jadual 4.25 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 18.
 
 
Item 18
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami selalunya bersedia untuk memberi bantuan dan nasihat tentang bagaimana hendak belajar.
%
1.0
5.5
24.9
40.9
27.7
100.0
N
5
26
119
195
132
477

        Jadual 4.25 menunjukkan hasil daripada kajian ke atas responden tertumpu kepada skala 4 dan 5 dimana 68.6 % responden telah akur dengan penyataan bahawa guru-guru selalu bersedia untuk memberi bantuan dan nasihat tentang bagaimana hendak belajar kepada murid-muridnya.

Jadual 4.26 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 23.
 
 
Item 23
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami sentiasa bersedia membantu pelajar untuk menghadapi peperiksaan.
%
0.8
4.6
13.6
43.8
37.2
100.0
N
4
22
65
209
177
477

            Jadual 4.26 menunjukkan hasil daripada kajian ke atas responden tertumpu kepada skala 4 dan 5 dimana 81.0 % responden telah akur dengan penyataan bahawa guru sentiasa bersedia membantu pelajar untuk menghadapi peperiksaan. Seramai 26 responden tidak bersetuju dengan penyataan di atas sebagaimana yang digambarkan pada skala 1 dan 2.

Jadual 4.27 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 24.
 
 
Item 24
Kekerapan Responden Jumlah
STS TS TP S SS
1 2 3 4 5
Guru kami mencuba sedaya upaya membantu pelajar-pelajar yang lemah dalam pelajaran mereka. % 1.0 5.0 19.9 41.7 32.4 100.0
N 5 24 95 199 154 477

        Jadual 4.27 menunjukkan responden tertumpu kepada skala 4 iaitu seramai 199 orang responden atau 41.7 % dari keseluruhan responden yang dikaji. Mereka menyetujui dengan penyataan bahawa guru mencuba sedaya upaya membantu pelajar-pelajar yang lemah dalam pelajaran mereka.

Jadual 4.28 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 26.
 
 
Item 26
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami banyak memberi nasihat agar menghormati ibu bapa. %
2.3
8.0
22.4
40.5
26.8
100.0
N
11
38
107
193
128
477

        Jadual 4.28 menunjukkan responden tertumpu kepada skala 4 iaitu seramai 193 orang responden atau 40.5 % dari keseluruhan responden yang dikaji. Mereka menyetujui dengan penyataan bahawa guru-guru banyak memberi nasihat agar menghormati ibu bapa.

Jadual 4.29 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 28.
 
Item 28
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami menghabiskan banyak masa selepas kelas untuk membantu pelajar secara perseorangan.
%
7.1
22.9
55.6
11.1
3.4
100.0
N
34
109
265
53
16
477

        Jadual 4.29 menunjukkan responden tertumpu kepada skala 3 iaitu seramai 265 orang responden atau 55.6 % dari keseluruhan responden yang dikaji. Mereka tidak pasti dengan penyataan bahawa guru menghabiskan banyak masa selepas kelas untuk membantu pelajar secara perseorangan.

Jadual 4.30 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 30.
 
Item 30
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami sentiasa bersedia memberi nasihat kepada pelajar yang menemui jalan buntu dalam pelajarannya.
%
1.7
5.0
29.1
43.6
20.5
100.0
N
8
24
139
208
98
477

        Jadual 4.30 menunjukkan hasil daripada kajian ke atas responden tertumpu kepada skala 4 dimana 43.6 % responden atau 208 responden telah akur dengan penyataan bahawa guru sentiasa bersedia memberi nasihat kepada pelajar yang menemui jalan buntu dalam pelajarannya.

Jadual 4.31 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 34.
 
Item 34
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami telah berusaha keras untuk membantu pelajar-pelajar yang mempunyai masalah peribadi.
%
6.7
18.0
51.4
18.0
5.9
100.0
N
32
86
245
86
28
477

        Jadual 4.30 menunjukkan hasil daripada kajian ke atas responden tertumpu kepada skala 3 dimana 51.4 % responden atau 245 responden telah pasti dengan penyataan bahawa guru telah berusaha keras untuk membantu pelajar-pelajar yang mempunyai masalah peribadi.

Jadual 4.32 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Tingkah Laku Pembimbing Oleh Guru
 
                 Item Kekerapan responden
  STS TS TP S SS
  1 2 3 4 5
1 Pelajar sentiasa dinasihatkan oleh guru supaya sentiasa belajar mengikut cara yang betul. %

N

0.6

3

1.7

8

10.9

52

42.3

202

44.4

212

8 Guru kami sering menasihati kami agar memberi lebih masa untuk pelajaran. %

N

1.0

5

5.2

25

15.3

73

46.5

222

31.9

152

9 Pelajar yang selalu melanggar disiplin akan dipanggil dan diberi nasihat oleh guru. %

N

2.1

10

7.8

37

22.4

107

36.7

175

31.0

148

18 Guru kami selalunya bersedia untuk memberi bantuan dan nasihat tentang bagaimana hendak belajar. %

N

1.0

5

5.5

26

24.9

119

40.9

195

27.7

132

23 Guru kami sentiasa bersedia membantu pelajar untuk menghadapi peperiksaan. %

N

0.8

4

4.6

22

13.6

65

43.8

209

37.2

177

24 Guru kami mencuba sedaya upaya membantu pelajar-pelajar yang lemah dalam pelajaran mereka. %

N

1.0

5

5.0

24

19.9

95

41.7

199

32.4

154

26 Guru kami banyak memberi nasihat agar menghormati ibu bapa. %

N

2.3

11

8.0

38

22.4

107

40.5

193

26.8

128

28 Guru kami menghabiskan banyak masa selepas kelas untuk membantu pelajar secara perseorangan. %

N

7.1

34
 

22.9

109

55.6

265

11.1

53

3.4

16

30

 

Guru kami sentiasa bersedia memberi nasihat kepada pelajar yang menemui jalan buntu dalam pelajarannya. %

N

1.7

8

5.0

24

29.1

139

43.6

208

20.5

98

34

 

Guru kami telah berusaha keras untuk membantu pelajar-pelajar yang mempunyai masalah peribadi. %

N

6.7

32

18.0

86

51.4

245

18.0

86

5.9

28

        Jadual 4.32 menunjukkan hampir keseluruhan responden mempunyai persepsi bahawa guru-guru mempamirkan tingkah laku pembimbing terhadap pelajar-pelajarnya. Untuk melihat gambaran yang lebih jelas setiap Skala Likert 1 dan 2 disatukan dalam satu kategori "tidak setuju" dan Skala Likert 4 dan 5 disatukan dalam satu kategori "setuju" pada jadual berikut.
 

Jadual 4.33 : Taburan Kekerapan Responden Yang Disatukan Mengikut Tingkah Laku Pembimbing Oleh
                        Guru
 
Item
 
Kekerapan
Min
Sisihan Piawai
STS
& TS

& SS
1
Pelajar sentiasa dinasihatkan oleh guru supaya sentiasa belajar mengikut cara yang betul.
%

N

2.3

11

86.7

414

4.2830
0.7735
8
Guru kami sering menasihati kami agar memberi lebih masa untuk pelajaran.
%

N

6.2

30

78.4

374

4.0294
0.8812
9
Pelajar yang selalu melanggar disiplin akan dipanggil dan diberi nasihat oleh guru.
%

N

9.9

47

67.7

323

3.8679
1.0091
18
Guru kami selalunya bersedia untuk memberi bantuan dan nasihat tentang bagaimana hendak belajar.
%

N

6.5

31

68.6

328

3.8868
0.9097
23

 
 
Guru kami sentiasa bersedia membantu pelajar untuk menghadapi peperiksaan.
 
%

N

5.4

26

81.0

386

4.1740

 

1.5439

 

24


Guru kami mencuba sedaya upaya membantu pelajar-pelajar yang lemah dalam pelajaran mereka. %

N

6.0

29

74.1

353

4.0713


2.0019

 

26

 
 
Guru kami banyak memberi nasihat agar menghormati ibu bapa.
 
%

N

10.3

49

67.3

321

3.8155

 

0.9934

 


28

 

Guru kami menghabiskan banyak masa selepas kelas untuk membantu pelajar secara perseorangan. %

N

30.0

143

14.5

69

2.8071

 
 
0.8504

 
 
30


Guru kami sentiasa bersedia memberi nasihat kepada pelajar yang menemui jalan buntu dalam pelajarannya. %

N

6.7

32

64.1

304

3.7631

 


0.8914

 


34


Guru kami telah berusaha keras untuk membantu pelajar-pelajar yang mempunyai masalah peribadi. %

N

24.7

118

23.9

114

2.9832

 

0.9302

 

        Berdasarkan jadual 4.33, menunjukkan sebahagian besar responden yang dikaji mempunyai kecenderungan untuk memilih persepsi bahawa guru-guru mempunyai tingkah laku pembimbing terhadap pelajar-pelajarnya. Sebagai contoh, seramai 414 atau 86.7 % responden memilih item 1 dimana responden akur dengan penyataan bahawa pelajar sentiasa dinasihatkan oleh guru supaya sentiasa belajar mengikut cara yang betul (min adalah 4.2830).

4.3.3 Tingkah Laku Penyampaian Guru Menurut Pesepsi Responden

        Guru mempamirkan tingkah laku penyampaian menurut persepsi responden. Sebanyak 15 item yang digunakan untuk melihat tingkah laku guru sebagai seorang penyampai ilmu iaitu item 2, item 5, item 6, item 7, item 10, item 11, item 13, item 20, item 21, item 29, item 32, item 36, item 37, item 38 dan item 39. Taburan kekerapan responden terhadap item-item tersebut akan di jelaskan menerusi jadual-jadual di bawah.

Jadual 4.34 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 2.
 
Item 2
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru mengatur sepenuhnya masa pengajaran dengan baiknya.
%
0.2
6.3
27.7
45.5
20.3
100.0
n
1
30
132
217
97
477

        Jadual 4.34 memperlihatkan penumpuan responden terhadap skala 4 ia itu sebanyak 45.5 % responden atau 217 orang responden. Kebanyakan responden menyetujui bahawa guru mengatur sepenuhnya masa pengajaran dengan baiknya.

Jadual 4.35 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 5.
 
Item 5
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Matlamat-matlamat pelajaran adalah dijelaskan kepada pelajar.
%
2.5
3.4
25.8
41.9
26.4
100.0
N
12
16
123
200
126
477

        Jadual 4.35 menunjukkan responden banyak memilih skala 4 bagi menghuraikan item 5 iatu matlamat-matlamat pelajaran adalah dijelaskan kepada pelajar. Seramai 200 orang responden atau 41.9 % responden memilih skala 4 bagi menghuraikan item 5 iatu matlamat-matlamat pelajaran adalah dijelaskan kepada pelajar.

        Seramai 12 orang responden atau 2.5 % telah memilih skala 1 iaitu sangat tidak setuju dengan penyataan bahawa matlamat-matlamat pelajaran adalah dijelaskan kepada pelajar.

Jadual 4.36 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 6.
 
Item 6
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru sentiasa berusaha memastikan setiap pelajar memahami tajuk-tajuk yang sukar.
%
1.5
7.1
11.1
39.8
40.5
100.0
N
7
34
53
190
193
477

        Jadual 4.36 menunjukkan seramai 193 responden atau 40.5 % dari keseluruhan responden sangat setuju bahawa guru sentiasa berusaha memastikan setiap pelajar memahami tajuk-tajuk yang sukar sebagaimana yang digambarkan melalui skala 5.

Jadual 4.37 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 7.
 
Item 7
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Fakta-fakta yang dikemukakan oleh guru-guru kami adalah jelas dan mudah difahami.
%
0.8
6.7
23.9
43.4
25.2
100.0
N
4
32
114
207
120
477

        Jadual 4.37 menjelaskan bahawa ramai responden tertumpu kepada skala 4 iaitu seramai 207 orang responden setuju dengan item 7. Persetujuan ini adalah merujuk kepada penyataan yang menyebut bahawa fakta-fakta yang dikemukakan oleh guru-guru adalah jelas dan mudah difahami.

Jadual 4.38 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 10.
 
Item 10
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami akan mengambil tahu sama ada penuntutnya memahami pengajarannya.
%
1.5
4.2
22.4
45.1
26.8
100.0
N
7
20
107
215
128
477

        Jadual 4.38 menjelaskan bahawa ramai responden tertumpu kepada skala 4 iaitu seramai 215 orang responden atau 45.1 % dari responden setuju dengan item 10. Persetujuan ini adalah merujuk kepada penyataan yang menyebut bahawa seseorang guru itu akan mengambil tahu sama ada penuntutnya memahami pengajarannya.

        Seramai 7 orang responden atau 1.5 % dari keseluruhan 477 responden sangat tidak setuju dengan item 10.

Jadual 4.39 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 11.
 
Item 11
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami boleh menerangkan konsep pelajaran dengan jelas.
%
1.0
5.0
24.1
44.2
25.6
100.0
n
5
24
115
211
122
477

        Jadual 4.39 menunjukkan seramai 211 responden atau 44.2 % dari keseluruhan responden setuju bahawa guru boleh menerangkan konsep pelajaran dengan jelas sebagaimana yang digambarkan melalui skala 5.

Jadual 4.40 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 13.
 
Item 13
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Kandungan isi pelajaran diperkenalkan sejajar dengan kemampuan kami.
%
1.0
5.9
30.8
48.2
14.0
100.0
N
5
28
147
230
67
477

        Jadual 4.40 menunjukkan responden banyak memilih skala 4 bagi menghuraikan item 13 iatu kandungan isi pelajaran diperkenalkan oleh guru adalah sejajar dengan kemampuan pelajar. Seramai 230 orang responden atau 48.2 % dari responden yang dikaji memilih skala 4 bagi menghuraikan item 5.

        Seramai 5 orang responden atau 1.0 % telah memilih skala 1 iaitu sangat tidak setuju dengan penyataan bahawa kandungan isi pelajaran diperkenalkan oleh guru adalah sejajar dengan kemampuan pelajar.

Jadual 4.41 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 20.
 
Item 20
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru menjelaskan tujuan dan kegunaan pelajaran yang diberikan.
%
1.3
5.9
26.6
47.4
18.9
100.0
N
6
28
127
226
90
477

        Jadual 4.41 menunjukkan seramai 226 responden atau 47.4 % dari keseluruhan responden setuju bahawa guru boleh menjelaskan tujuan dan kegunaan pelajaran yang diberikan sebagaimana yang digambarkan melalui skala 5.

Jadual 4.42 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 21.
 
Item 21
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Idea-idea atau hubungan yang rumit dihuraikan sejelasnya oleh guru kami.
%
1.3
9.0
28.3
40.9
20.5
100.0
N
6
43
135
195
98
477

        Jadual 4.43 menunjukkan responden banyak memilih skala 4 bagi menghuraikan item 21 iatu idea-idea atau hubungan yang rumit dihuraikan sejelasnya oleh guru kami. Seramai 195 orang responden atau 40.9 % dari responden yang dikaji memilih skala 4 bagi menghuraikan item 21.

Jadual 4.43 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 29.
 
Item 29
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami sering mengaitkan setiap pelajaran yang kami pelajari perkara-perkara lain.
%
4.4
18.4
30.2
34.4
12.6
100.0
N
21
88
144
164
60
477

        Jadual 4.43 menunjukkan seramai 164 responden atau 34.4 % dari keseluruhan responden setuju bahawa guru sering mengaitkan setiap pelajaran yang dipelajari perkara-perkara lain sebagaimana yang digambarkan melalui skala 4 dalam item 29.

Jadual 4.44 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 32.
 
Item 32
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami suka memperkenalkan perkara-perkara baru ke dalam pelajaran, selain daripada kandungan buku teks.
%
2.3
9.4
20.3
38.4
29.6
100.0
N
11
45
97
183
141
477

        Jadual 4.44 menunjukkan responden banyak memilih skala 4 bagi menghuraikan item 32 iatu guru suka memperkenalkan perkara-perkara baru ke dalam pelajaran, selain daripada kandungan buku teks. Seramai 183 orang responden atau 38.4 % dari responden yang dikaji memilih skala 4 bagi menghuraikan item 32.

        Seramai 11 orang responden atau 2.3 % telah memilih skala 1 iaitu sangat tidak setuju dengan penyataan bahawa guru suka memperkenalkan perkara-perkara baru ke dalam pelajaran, selain daripada kandungan buku teks.

Jadual 4.45 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 36.
 
Item 36
Kekerapan Responden

 

Jumlah

STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Pada pendapat saya guru kami amat arif terhadap pelajaran yang diajarinya.
%
0.6
3.1
20.3
36.7
39.2
100.0
N
3
15
97
175
187
477

        Jadual 4.45 meliputi penyataan bahawa seseorang guru itu amat arif terhadap pelajaran yang diajarnya. Responden tertumpu kepada skala 5 iatu seramai 187 orang responden atau 39.2 % dari keseluruhan 477 orang responden yang dikaji. Terdapat tiga orang responden yang sangat tidak setuju dengan item 36 dengan memilih skala 1.

Jadual 4.46 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 37.
 
Item 37
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami suka membuat lawak terutamanya ketika kami rasa mengantuk atau sudah hilang konsentrasi.
%
4.0
12.2
23.3
28.9
31.7
100.0
N
19
58
111
138
151
477

        Jadual 4.46 menunjukkan responden banyak memilih skala 5 bagi menghuraikan item 37 iatu guru suka membuat lawak terutamanya ketika pelajar berasa mengantuk atau sudah hilang konsentrasi. Seramai 151 orang responden atau 31.7 % dari responden yang dikaji memilih skala 5 bagi menghuraikan item 37.

        Seramai 19 orang responden atau 4.0 % telah memilih skala 1 iaitu sangat tidak setuju dengan penyataan bahawa guru suka membuat lawak terutamanya ketika pelajar berasa mengantuk atau sudah hilang konsentrasi.

Jadual 4.47 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 38.
 
Item 38
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami sering menggunakan model atau carta yang menarik ketika menyampaikan pengajaran.
%
6.1
19.9
35.4
28.5
10.1
100.0
N
29
95
169
136
48
477

        Jadual 4.47 meliputi penyataan bahawa seseorang guru sering menggunakan model atau carta yang menarik ketika menyampaikan pengajaran. Responden tertumpu kepada skala 3 iatu seramai 169 orang responden atau 35.4 % dari keseluruhan 477 orang responden yang dikaji. Terdapat 29 orang responden yang sangat tidak setuju terhadap item 38 dengan memilih skala 1.

Jadual 4.48 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 39.
 
Item 39
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami mempunyai cara penerangan yang jelas dan ringkas.
%
1.3
7.1
17.6
45.7
28.3
100.0
N
6
34
84
218
135
477

        Jadual 4.48 menunjukkan responden banyak memilih skala 4 bagi menghuraikan item 39 iatu guru mempunyai cara penerangan yang jelas dan ringkas. Seramai 218 orang responden atau 45.7 % dari responden yang dikaji memilih skala 5 bagi menghuraikan item 39.
 

Jadual 4.49 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Tingkah Laku Penyampaian Guru
 
Item
Kekerapan responden
 
STS
TS
TP
S
SS
 
1
2
3
4
5
2
Guru mengatur sepenuhnya masa pengajaran dengan baiknya.
%

N

0.2

1

6.3

30

27.7

132

45.5

217

20.3

97

5

 

Matlamat-matlamat pelajaran adalah dijelaskan kepada pelajar.
%

N

2.5

12

3.4

16

25.8

123

41.9

200

26.4

126

6
Guru sentiasa berusaha memastikan setiap pelajar memahami tajuk-tajuk yang sukar.
%

N

1.5

7

7.1

34

11.1

53

39.8

190

40.5

193

7
Fakta-fakta yang dikemukakan oleh guru-guru kami adalah jelas dan mudah difahami.
%

N

0.8

4

6.7

32

23.9

114

43.4

207

25.2

120

10
Guru kami akan mengambil tahu sama ada penuntutnya memahami pengajarannya.
%

N

1.5

7

4.2

20

22.4

107

45.1

215

26.8

128

11
Guru kami boleh menerangkan konsep pelajaran dengan jelas.
%

N

1.0

5

5.0

24

24.1

115

44.2

211

25.6

122

13
Kandungan isi pelajaran diperkenalkan sejajar dengan kemampuan kami.
%

N

1.0

5

5.9

28

30.8

147

48.2

230

14.0

67

20
Guru menjelaskan tujuan dan kegunaan pelajaran yang diberikan.
%

N

1.3

6

5.9

28

26.6

127

47.4

226

18.9

90

21
Idea-idea atau hubungan yang rumit dihuraikan sejelasnya oleh guru kami.
%

N

1.3

6

9.0

43

28.3

135

40.9

195

20.5

98

29
Guru kami sering mengaitkan setiap pelajaran yang kami pelajari perkara-perkara lain.
%

N

4.4

21

18.4

88

30.2

144

34.4

164

12.6

60

32
Guru kami suka memperkenalkan perkara-perkara baru ke dalam pelajaran, selain daripada kandungan buku teks.
%

N

2.3

11

9.4

45

20.3

97

38.4

183

29.6

141

36
Pada pendapat saya guru kami amat arif terhadap pelajaran yang diajarinya.
%

N

0.6

3

3.1

15

20.3

97

36.7

175

39.2

187

37
Guru kami suka membuat lawak terutamanya ketika kami rasa mengantuk atau sudah hilang konsentrasi.
%

N

4.0

19

12.2

58

23.3

111

28.9

138

31.7

151

38
Guru kami sering menggunakan model atau carta yang menarik ketika menyampaikan pengajaran.
%

N

6.1

29

19.9

95

35.4

169

28.5

136

10.1

48

39
Guru kami mempunyai cara penerangan yang jelas dan ringkas.
%

N

1.3

6

7.1

34

17.6

84

45.7

218

28.3

135

        Jadual 4.49 menunjukkan hampir keseluruhan responden mempunyai persepsi bahawa guru-guru mempamirkan tingkah laku penyampaian terhadap pelajar-pelajarnya. Untuk melihat gambaran yang lebih jelas setiap Skala Likert 1 dan 2 disatukan dalam satu kategori "tidak setuju" dan Skala Likert 4 dan 5 disatukan dalam satu kategori "setuju" pada jadual berikut.
 

Jadual 4.50 : Taburan Kekerapan Responden Yang Disatukan Mengikut Tingkah Laku Penyampaian Guru
 
Item
 
Kekerapan
Min
Sisihan Piawai
STS& TS

& SS
2
Guru mengatur sepenuhnya masa pengajaran dengan baiknya.
%

N

6.5

31

65.8

314

3.7945
0.8425
5

 

Matlamat-matlamat pelajaran adalah dijelaskan kepada pelajar.
%

N

5.9

28

68.3

326

3.8637
0.9305
6
Guru sentiasa berusaha memastikan setiap pelajar memahami tajuk-tajuk yang sukar.
%

N

8.6

41

80.3

383

4.1069
0.9609
7
Fakta-fakta yang dikemukakan oleh guru-guru kami adalah jelas dan mudah difahami.
%

N

7.5

36

68.6

327

3.8532
0.9025
10
Guru kami akan mengambil tahu sama ada penuntutnya memahami pengajarannya.
%

N

5.7

27

71.9

343

3.9161
0.8872
11
Guru kami boleh menerangkan konsep pelajaran dengan jelas.
%

N

6.0

29

69.8

333

3.8826
0.8833
13
Kandungan isi pelajaran diperkenalkan sejajar dengan kemampuan kami.
%

N

6.9

33

62.2

297

3.6834
0.8240
20
Guru menjelaskan tujuan dan kegunaan pelajaran yang diberikan.
%

N

7.2

34

66.3

316

3.7673
0.8662
21
Idea-idea atau hubungan yang rumit dihuraikan sejelasnya oleh guru kami.
%

N

10.3

49

61.4

293

3.7044
0.9363
29
Guru kami sering mengaitkan setiap pelajaran yang kami pelajari perkara-perkara lain.
%

N

22.8

109

47.0

224

3.3229
1.0515
32
Guru kami suka memperkenalkan perkara-perkara baru ke dalam pelajaran, selain daripada kandungan buku teks.
%

N

11.7

56

68.0

324

3.8344
1.0289
36
Pada pendapat saya guru kami amat arif terhadap pelajaran yang diajarinya.
%

N

3.7

18

74.9

362

4.1069
0.8763
37
Guru kami suka membuat lawak terutamanya ketika kami rasa mengantuk atau sudah hilang konsentrasi.
%

N

16.2

77

60.6

289

3.7212
1.1485
38
Guru kami sering menggunakan model atau carta yang menarik ketika menyampaikan pengajaran.
%

N

26

124

38.5

184

3.1719
1.0709
39
Guru kami mempunyai cara penerangan yang jelas dan ringkas.
%

N

8.4

40

74.0

353

3.9266
0.9240

        Berdasarkan jadual 4.50, menunjukkan sebahagian besar responden yang dikaji mempunyai kecenderungan untuk memilih persepsi bahawa guru-guru mempunyai tingkah laku penyampaian terhadap pelajar-pelajarnya. Dengan kata lain, guru dapat menyampaikan pengajarannya dengan baik. Sebagai contoh, seramai 383 atau 80.3 % responden memilih item 6 dimana responden akur dengan penyataan bahawa guru sentiasa berusaha memastikan setiap pelajar memahami tajuk-tajuk yang sukar (min adalah 4.1069).
 

4.3.4 Tingkah Laku Dorongan Guru Menurut Pesepsi Responden

        Guru mempamirkan tingkah laku penyampaian menurut persepsi responden. Sebanyak lima item yang digunakan untuk melihat tingkah laku guru sebagai seorang penyampai ilmu iaitu item 4, item 14, item 16, item 31 dan item 43. Taburan kekerapan responden terhadap item-item tersebut akan di jelaskan menerusi jadual-jadual selanjutnya.
 

Jadual 4.51 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 4.
 
Item 4
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Pelajar digalakkan oleh guru kami supaya cemerlang dalam pelajaran.
%
0.8
2.1
8.6
31.7
56.8
100.0
N
4
10
41
151
271
477

        Jadual 4.51 menunjukkan seramai 271 responden atau 56.8 % dari keseluruhan responden setuju bahawa pelajar digalakkan oleh guru supaya cemerlang dalam pelajaran sebagaimana yang digambarkan melalui skala 5 item 4.
 

Jadual 4.52 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 14.
 
Item 14
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Pelajar yang telah membuat kerja-kerja yang cemerlang biasanya akan diberi pujian oleh guru kami.
%
0.6
6.5
21.2
45.1
26.6
100.0
N
3
31
101
215
127
477

        Jadual 4.52 menunjukkan responden banyak memilih skala 4 bagi menghuraikan item 14 iatu pelajar yang telah membuat kerja-kerja yang cemerlang biasanya akan diberi pujian oleh guru. Seramai 215 orang responden atau 45.1 % responden memilih skala 4 bagi menghuraikan item 14.

        Seramai 3 orang responden atau 0.6 % telah memilih skala 1 iaitu sangat tidak setuju dengan penyataan bahawa pelajar yang telah membuat kerja-kerja yang cemerlang biasanya akan diberi pujian oleh guru.
 

Jadual 4.53 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 16.
 
Item 16
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Pelajar yang kurang berjaya dalam pelajaran diberi galakan oleh guru supaya terus berusaha.
%
1.0
3.8
21.4
41.1
32.7
100.0
N
5
18
102
196
156
477

        Jadual 4.53 menunjukkan responden banyak memilih skala 4 bagi menghuraikan item 16 iatu pelajar yang kurang berjaya dalam pelajaran diberi galakan oleh guru supaya terus berusaha. Seramai 196 orang responden atau 41.1 % responden memilih skala 4 bagi menghuraikan item 16.

        Seramai 5 orang responden atau 1.0 % telah memilih skala 1 iaitu sangat tidak setuju dengan penyataan bahawa pelajar yang kurang berjaya dalam pelajaran diberi galakan oleh guru supaya terus berusaha.
 

Jadual 4.54 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 31.
 
Item 31
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami selalu menggalakkan kami supaya membuat lebih banyak latihan.
%
0.8
4.2
11.1
33.8
50.1
100.0
N
4
20
53
161
239
477

        Jadual 4.54 menunjukkan responden banyak memilih skala 5 bagi menghuraikan item 31 iatu pelajar digalakkan untuk membuat lebih banyak latihan. Seramai 239 orang responden atau 50.1 % responden memilih skala 5 bagi menghuraikan item 31.

        Seramai 4 orang responden atau 0.8 % telah memilih skala 1 iaitu sangat tidak setuju dengan penyataan pelajar digalakkan untuk membuat lebih banyak latihan.
 

Jadual 4.55 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 43.
 
Item 43
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Saya selalu diberi keyakinan bahawa saya boleh berjaya dalam peperiksaan akhir oleh guru kami.
%
1.9
8.8
24.7
35.8
28.7
100.0
N
9
42
118
171
137
477

        Jadual 4.55 menunjukkan responden banyak memilih skala 4 bagi menghuraikan item 43 iatu pelajar selalu diberi keyakinan bahawa mereka boleh berjaya dalam peperiksaan akhir. Seramai 171 orang responden atau 35.8 % responden memilih skala 4 bagi menghuraikan item 43.

        Seramai 137 orang responden atau 28.7 % dari 477 responden yang dikaji memilih skala 5 iaitu bagi menghuraikan item 43. Dengan kata lain, mereka sangat setuju bahawa guru selalu memberi kayakinan bahawa pelajar-pelajar boleh berjaya dalam peperiksaan akhir.

        Seramai 9 orang responden atau 1.9 % telah memilih skala 1 iaitu sangat tidak setuju dengan penyataan pelajar selalu diberi keyakinan bahawa mereka boleh berjaya dalam peperiksaan akhir.
 

Jadual 4.56 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Tingkah Laku Dorongan Guru
 
Item
Kekerapan responden
 
STS
TS
TP
S
SS
 
1
2
3
4
5
4
Pelajar digalakkan oleh guru kami supaya cemerlang dalam pelajaran.
%

N

0.8

4

2.1

10

8.6

41

31.7

151

56.8

271

14
Pelajar yang telah membuat kerja-kerja yang cemerlang biasanya akan diberi pujian oleh guru kami.
%

N

0.6

3

6.5

31

21.2

101

45.1

215

26.6

127

16
Pelajar yang kurang berjaya dalam pelajaran diberi galakan oleh guru supaya terus berusaha.
%

N

1.0

5

3.8

18

21.4

102

41.1

196

32.7

156

31
Guru kami selalu menggalakkan kami supaya membuat lebih banyak latihan.
%

N

0.8

4

4.2

20

11.1

53

33.8

161

50.1

239

43
Saya selalu diberi keyakinan bahawa saya boleh berjaya dalam peperiksaan akhir oleh guru kami.
%

N

1.9

9

8.8

42

24.7

118

35.8

171

28.7

137

        Jadual 4.56 menunjukkan hampir keseluruhan responden mempunyai persepsi bahawa guru-guru mempamirkan tingkah laku pendorong. Guru banyak mendorong pelajar supaya cemerlang dalam pelajaran sebagaimana yang digambarkan oleh reaksi responden terhadap item 4. Seramai 271 orang responden atau 56.8 % dari keseluruhan responden sangat setuju terhadap penyataan bahawa guru banyak mendorong pelajar supaya cemerlang dalam pelajaran.

        Untuk melihat gambaran yang lebih jelas setiap Skala Likert 1 dan 2 disatukan dalam satu kategori "tidak setuju" dan Skala Likert 4 dan 5 disatukan dalam satu kategori "setuju" pada jadual seterusnya.
 

Jadual 4.57 : Taburan Kekerapan Responden Yang Disatukan Mengikut Tingkah Laku Dorongan Guru
 
Item
 
Kekerapan
Min
Sisihan Piawai
STS
& TS
S & 
SS
4
Pelajar digalakkan oleh guru kami supaya cemerlang dalam pelajaran.
%

N

2.9

14

88.5

422

4.4151
0.8015
14
Pelajar yang telah membuat kerja-kerja yang cemerlang biasanya akan diberi pujian oleh guru kami.
%

N

7.1

34

71.7

342

3.9057
0.8873
16
Pelajar yang kurang berjaya dalam pelajaran diberi galakan oleh guru supaya terus berusaha.
%

N

4.8

23

73.2

352

4.0063
0.8876
31
Guru kami selalu menggalakkan kami supaya membuat lebih banyak latihan.
%

N

5.0

24

83.9

400

4.2809
0.8821
43
Saya selalu diberi keyakinan bahawa saya boleh berjaya dalam peperiksaan akhir oleh guru kami.
%

N

10.7

51

64.5

308

3.8071
1.0107

        Berdasarkan jadual 4.57, menunjukkan sebahagian besar responden yang dikaji mempunyai kecenderungan untuk memilih persepsi bahawa guru-guru mempunyai tingkah laku pendorong terhadap pelajar-pelajarnya. Sebagai contoh, seramai 422 atau 88.5 % responden memilih item 4 dimana responden akur dengan penyataan bahawa guru banyak mendorong pelajar supaya cemerlang dalam pelajaran (min adalah 4.4151).

4.3.5 Tingkah Laku Penilaian Guru Menurut Pesepsi Responden

        Guru mempamirkan tingkah laku penilaian menurut persepsi responden. Sebanyak 5 item yang digunakan untuk melihat tingkah laku guru sebagai seorang penyampai ilmu iaitu item 15, item 25, item 40, item 41 dan item 44. Taburan kekerapan responden terhadap item-item tersebut akan di jelaskan menerusi jadual-jadual selanjutnya.
 

Jadual 4.58 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 15.
 
Item 15
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami sering memberi soalan-soalan untuk menguji sama ada kami faham atau tidak pelajaran yang disampaikan.
%
0.4
6.1
11.5
43.0
39.0
100.0
N
2
29
55
205
186
477

        Jadual 4.58 menunjukkan responden banyak memilih skala 4 bagi menghuraikan item 15 iatu guru sering memberi soalan-soalan untuk menguji sama ada pelajar-pelajarnya faham atau tidak pelajaran yang disampaikan. Seramai 205 orang responden atau 43.0 % dari responden yang dikaji memilih skala 4 bagi menghuraikan item 15.

        Seramai 2 orang responden atau 0.4 % telah memilih skala 1 iaitu sangat tidak setuju dengan penyataan bahawa guru sering memberi soalan-soalan untuk menguji sama ada pelajar-pelajarnya faham atau tidak pelajaran yang disampaikan.
 

Jadual 4.59 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 25.
 
Item 25
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami akan memberi ujian terhadap kami setelah tamat sesuatu tajuk pelajaran.
%
1.7
13.0
21.6
39.4
24.3
100.0
N
8
62
103
188
116
477

        Jadual 4.59 menunjukkan responden banyak memilih skala 4 bagi menghuraikan item 25 iatu guru akan memberi ujian terhadap kami setelah tamat sesuatu tajuk pelajaran. Seramai 188 orang responden atau 39.4 % dari responden yang dikaji memilih skala 4 bagi menghuraikan item 25.

        Seramai 8 orang responden atau 1.7 % telah memilih skala 1 iaitu sangat tidak setuju dengan penyataan bahawa guru akan memberi ujian terhadap kami setelah tamat sesuatu tajuk pelajaran.

Jadual 4.60 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 40.
 
Item 40
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Soalan yang dikemukakan oleh guru adalah sejajar dengan kemampuan kami.
%
1.0
7.3
25.6
47.6
18.4
100.0
N
5
35
122
227
88
477

        Jadual 4.60 menunjukkan responden banyak memilih skala 4 bagi menghuraikan item 40 iaitu soalan yang dikemukakan oleh guru adalah sejajar dengan kemampuan pelajar. Seramai 227 orang responden atau 47.6 % dari responden yang dikaji memilih skala 4 bagi menghuraikan item 40.

Jadual 4.61 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 41.
 
Item 41
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami mengambil berat terhadap pencapaian pelajar dalam peperiksaan.
%
0.8
6.5
15.3
38.6
38.8
100.0
N
4
31
73
184
185
477

        Jadual 4.61 menunjukkan responden banyak memilih skala 4 bagi menghuraikan item 41 iaitu guru kami mengambil berat terhadap pencapaian pelajar dalam peperiksaan. Seramai 184 orang responden atau 38.6 % dari responden yang dikaji memilih skala 4 bagi menghuraikan item 41.

        Seramai 4 orang responden atau 0.8 % telah memilih skala 1 iaitu sangat tidak setuju dengan penyataan bahawa guru kami mengambil berat terhadap pencapaian pelajar dalam peperiksaan.

Jadual 4.62 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 44
 
Item 44
Kekerapan Responden
Jumlah
STS
TS
TP
S
SS
1
2
3
4
5
Guru kami akan membincangkan langkah-langkah yang penting yang perlu diperbaikki selepas sesuatu ujian dijalankan.
%
1.9
8.8
24.7
35.8
28.7
100.0
N
9
42
118
171
137
477

        Jadual 4.62 menunjukkan responden banyak memilih skala 4 bagi menghuraikan item 44 iaitu guru akan membincangkan langkah-langkah yang penting yang perlu diperbaikki selepas sesuatu ujian dijalankan. Seramai 171 orang responden atau 35.8 % dari responden yang dikaji memilih skala 4 bagi menghuraikan item 44.

        Seramai 9 orang responden atau 1.9 % telah memilih skala 1 iaitu sangat tidak setuju dengan penyataan bahawa guru akan membincangkan langkah-langkah yang penting yang perlu diperbaikki selepas sesuatu ujian dijalankan.

Jadual 4.63 : Taburan Kekerapan Responden Mengikut Tingkah Laku Penilaian Guru
 
Item
Kekerapan responden
 
STS
TS
TP
S
SS
 
1
2
3
4
5
15
Guru kami sering memberi soalan-soalan untuk menguji sama ada kami faham atau tidak pelajaran yang disampaikan.
%

N

0.4

2

6.1

29

11.5

55

43.0

205

39.0

186

25
Guru kami akan memberi ujian terhadap kami setelah tamat sesuatu tajuk pelajaran.
%

N

1.7

8

13.0

62

21.6

103

39.4

188

24.3

116

40
Soalan yang dikemukakan oleh guru adalah sejajar dengan kemampuan kami.
%

N

1.0

5

7.3

35

25.6

122

47.6

227

18.4

88

41
Guru kami mengambil berat terhadap pencapaian pelajar dalam peperiksaan.
%

N

0.8

4

6.5

31

15.3

73

38.6

184

38.8

185

44
Guru kami akan membincangkan langkah-langkah yang penting yang perlu diperbaikki selepas sesuatu ujian dijalankan.
%

N

1.9

9

8.8

42

24.7

118

35.8

171

28.7

137

        Jadual 4.63 menunjukkan hampir keseluruhan responden mempunyai persepsi bahawa guru-guru mempamirkan tingkah laku pembimbing terhadap pelajar-pelajarnya. Untuk melihat gambaran yang lebih jelas setiap Skala Likert 1 dan 2 disatukan dalam satu kategori "tidak setuju" dan Skala Likert 4 dan 5 disatukan dalam satu kategori "setuju" pada jadual berikut.

Jadual 4.64 : Taburan Kekerapan Responden Yang Disatukan Mengikut Tingkah Laku Penilaian Guru
 
Item
 
Kekerapan
Min
Sisihan Piawai
STS
& TS
S &
SS
15
Guru kami sering memberi soalan-soalan untuk menguji sama ada kami faham atau tidak pelajaran yang disampaikan.
%

N

6.5

31

82.0

391

4.1405
0.8764
25
Guru kami akan memberi ujian terhadap kami setelah tamat sesuatu tajuk pelajaran.
%

N

14.7

70

63.7

304

3.7170
1.0257
40
Soalan yang dikemukakan oleh guru adalah sejajar dengan kemampuan kami.
%

N

8.3

40

66.0

315

3.7505
0.8760
41
Guru kami mengambil berat terhadap pencapaian pelajar dalam peperiksaan.
%

N

7.3

35

77.4

369

4.0797
0.9337
44
Guru kami akan membincangkan langkah-langkah yang penting yang perlu diperbaikki selepas sesuatu ujian dijalankan.
%

N

7.7

37

75.0

358

3.9979
0.9337

        Berdasarkan jadual 4.64, menunjukkan sebahagian besar responden yang dikaji mempunyai kecenderungan untuk memilih persepsi bahawa guru-guru mempunyai tingkah laku penilaian terhadap pelajar-pelajarnya. Sebagai contoh, seramai 391 atau 82.0% responden memilih item 15 dimana responden akur dengan penyataan bahawa guru sering memberi soalan-soalan untuk menguji sama ada pelajar faham atau tidak pelajaran yang disampaikan (min adalah 4.1405).

4.4 Perbezaan Persepsi Pelajar Terhadap Tingkah Laku Guru

        Dalam penyelidikan ini penyelidik telah mengutarakan hipotesis-hipotesis yang berkaitan dengan persepsi pelajar terhadap tingkah laku guru. Penyelidik telah menggunakan 10 hipotesis yang berkaitan dengan tingkah laku guru. Ujian-ujian yang digunakan untuk menyokong hipotesis-hipotesis ialah Ujian-t dan ANOVA.
 

4.4.1  Perbezaan Persepsi Pelajar Yang Signifikan Antara Kemesraan Guru Lelaki Dan Guru Perempuan
 

Jadual 4.65 : Taburan Min, Sisihan Piawai Dan Skor Ujian-t Bagi Perbezaan Persepsi Pelajar Yang
                        Signifikan Antara Tingkah Laku Guru Lelaki Dan Guru Perempuan
 
Perkara
Jantina Guru
N
Min
Sisihan Piawai
t
P (Sig.)
Bimbingan Lelaki
Perempuan
247
230
37.8543
37.4957
5.1996
5.5922
0.726
0.468*
Kemesraan Lelaki
Perempuan
247
230
32.1130
31.1579
4.6192
5.4545
-2.069
0.039*
Penilaian Lelaki
Perempuan
247
230
19.7733
19.5913
2.8989
3.2959
0.641
0.522*
Dorongan Lelaki
Perempuan
247
230
20.3320
20.5043
2.6448
3.3288
-0.628
0.030*
Penyampaian Lelaki
Perempuan
247
230
57.4534
55.8000
7.5053
9.0401
2.179
0.030*
*Signifikan pada aras 0.05

        Keputusan Ujian-t seperti dalam Jadual 4.65 menunjukkan tidak terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara bimbingan guru lelaki dan guru perempuan (P = 0.468, P 0.05). Dapatan kajian ini bercanggah dengan hipotesis 1 iaitu terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara bimbingan guru lelaki dan guru perempuan.
 

        Keputusan Ujian-t seperti dalam Jadual 4.65 menunjukkan terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara kemesraan guru lelaki dan guru perempuan (P = 0.039, P < 0.05). Dapatan kajian ini menyokong hipotesis 2 iaitu terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara kemesraan guru lelaki dan guru perempuan. Nilai min yang ditunjukkan dalam Jadual 4.65 memperlihatkan bahawa kemesraan yang ditunjukkan oleh guru lelaki (min = 32.1130) di dalam kelas adalah melebihi guru perempuan (min = 31.1579). Dengan lain perkataan, dapatan kajian ini ialah guru lelaki lebih mesra jika dibandingkan dengan guru perempuan.

        Koay (1979) telah menjalankan kajiannya di Malaysia ke atas guru pelatih di maktab perguruan dan disebuah universiti tempatan mendapati bahawa guru pelatih lelaki lebih peramah berbanding dengan guru pelatih perempuan. Dapatan ini disokong oleh hasil kajian Noran Fauziah (1988) yang dilakukan oleh satu kumpulan guru pelatih maktab perguruan. Kajian ini adalah menarik kerana selama ini kebanyakan orang akan beranggapan bahawa perempuan lebih lembut dan lebih sopan daripada lelaki, tetapi menurut kajian yang telah dijalankan mendapati guru lelaki adalah lebih mesra berbanding dengan guru perempuan.

        Keputusan Ujian-t seperti dalam Jadual 4.65 menunjukkan tidak terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara penilaian guru lelaki dan guru perempuan (P = 0.522, P 0.05). Dapatan kajian ini bercanggah dengan hipotesis 3 iaitu terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara penilaian guru lelaki dan guru perempuan.

        Keputusan Ujian-t seperti dalam Jadual 4.65 menunjukkan terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara dorongan guru lelaki dan guru perempuan (P = 0.030, P < 0.05). Dapatan kajian ini menyokong hipotesis 4 iaitu terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara dorongan guru lelaki dan guru perempuan. Menerusi Jadual 4.65 ini juga didapati bahawa guru perempuan (min = 20.5043) mempunyai tingkah laku dorongan yang lebih jika dibandingkan dengan guru lelaki (min = 20.3320).

        Keputusan Ujian-t seperti dalam Jadual 4.65 menunjukkan terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara penyampaian oleh guru lelaki dan guru perempuan (P = 0.030, P < 0.05). Dapatan kajian ini menyokong hipotesis 5 iaitu terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara penyampaian guru lelaki dan guru perempuan. Guru perempuan (min = 55.8000) mempunyai tingkah laku penyampaian yang lebih baik berbanding dengan guru dengan lelaki (min = 57.4534).
 

4.4.2  Perbezaan Persepsi Pelajar Yang Signifikan Antara Tingkah Laku Guru Mengikut Pengalaman
           Mengajar
 

Jadual 4.66 : ANOVA Bagi Tingkah Laku Guru Mengikut Pengalaman Mengajar
 
Perkara
df
F
Sig
Bimbingan
4
4.409
0.002*
Kemesraan
4
5.200
0.000*
Penilaian
4
4.012
0.003*
Dorongan
4
3.066
0.016*
Penyampaian
4
10.210
0.000*

* Signifikan pada aras 0.05

        Keputusan ANOVA seperti dalam Jadual 4.66 menunjukkan terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara bimbingan guru mengikut pengalaman mengajar (P = 0.002, P < 0.05). Penyataan ini telah menyokong hipotesis 6 iaitu terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara bimbingan guru mengikut pengalaman mengajar .

        Keputusan ANOVA seperti dalam Jadual 4.66 menunjukkan terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara kemesraan guru mengikut pengalaman mengajar (P = 0.000, P < 0.05). Penyataan ini telah menyokong hipotesis 7 iaitu terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara kemesraan guru mengikut pengalaman mengajar .

        Keputusan ANOVA seperti dalam Jadual 4.66 menunjukkan terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara penilaian guru mengikut pengalaman mengajar (P = 0.003, P < 0.05). Penyataan ini telah menyokong hipotesis 8 iaitu terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara penilaian guru mengikut pengalaman mengajar .

        Keputusan ANOVA seperti dalam Jadual 4.66 menunjukkan terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara dorongan guru mengikut pengalaman mengajar (P = 0.016, P < 0.05). Penyataan ini telah menyokong hipotesis 9 iaitu terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara dorongan guru mengikut pengalaman mengajar .

        Keputusan ANOVA seperti dalam Jadual 4.66 menunjukkan terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara penyampaian guru mengikut pengalaman mengajar (P = 0.000, P < 0.05). Penyataan ini telah menyokong hipotesis 10 iaitu terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara penyampaian guru mengikut pengalaman mengajar .

Jadual 4.67 : Taburan Min Dan Sisihan Piawai Tingkah Laku Guru Mengikut Pengalaman Mengajar
 
Perkara
Min
Pengalaman Mengajar
< 5
tahun
5 - 10
tahun
11 - 15
tahun
16 - 20
tahun
20
tahun
Bimbingan
Min
      S.Piawai
 

38.0000
4.5649
 

36.9310
6.2690
 

36.5810
5.5362
 

39.0915
4.5115
 

37.9434
4.3119
Kemesraan
Min
      S.Piawai
 

30.9375
5.4592
 

32.1655
5.3360
 

30.7714
5.1502
 

32.6268
4.4858
 

29.5094
4.4662
Penilaian
Min
       S.Piawai
 

19.5625
3.1206

19.4345
3.2055

19.2762
3.0335

20.5211
2.8427

19.0189
3.1955
Dorongan
Min
      S.Piawai

19.7813
3.4987
 

20.2621
3.2766
 

20.0762
3.0593
 

21.1197
2.4393
 

20.0000
2.8284
Penyampaian
Min
      S.Piawai
 

55.8438
8.2114

56.1931
8.8751

54.2190
8.5384

60.0352
7.0070

54.1887
6.7084

        Jadual 4.67 menunjukkan suatu pola yang menarik diantara tingkah laku guru dengan pengalaman mengajar menurut persepsi murid. Guru yang mempunyai pengalaman 16 hingga 20 tahun mempamirkan tingkah laku bimbingan yang tertinggi (min = 39.0915) dan diikuti oleh guru yang kurang dari lima tahun mengajar. Guru yang mempunyai pengalaman mengajar diantara lima hingga 10 tahun berada di kedudukan yang terakhir sekali (min = 36.5810)

        Dapatan kajian ini menunjukkan guru yang berpengalaman mengajar diantara 16 hingga 20 tahun sekali lagi mendahului lain-lain kategori umur dari segi tingkah laku kemesraan (min = 32.6268). Guru yang mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 20 tahun berada di kedudukan yang terakhir sekali (min = 29.5094).

        Tingkah laku penilaian memperlihatkan guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama 16 hingga 20 tahun mengatasi lain-lain kategori umur (min = 20.5211). Ia diikuti rapat dengan guru yang mempunyai pengalaman mengajar kurang dari lima tahun (min = 19.5625). Guru yang mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 20 tahun sekali lagi berada di kedudukan yang terakhir sekali (min = 19.0189).

        Guru yang mempunyai pengalaman 16 hingga 20 tahun mempamirkan tingkah laku dorongan yang tertinggi (min = 39.0915) dan diikuti oleh guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama lima hingga sepuluh tahun (min = 20.2621). Guru-guru yang mempunyai pengalaman kurang lima tahun mempunyai tingkah laku dorongan yang terendah (min = 19.7813).

        Nilai min yang ditunjukkan dalam Jadual 4.67 memperlihatkan bahawa penyampaian guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama 16 hingga 20 tahun adalah tertinggi jika dibandingkan dengan lain-lain kategori pengalaman mengajar (min = 60.0352). Guru yang mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 20 tahun sekali lagi berada di kedudukan yang terakhir sekali dari segi tingkah laku penyampaian (min = 19.0189).

4.5 Rumusan

        Dapatan kajian ini menunjukkan secara keseluruhannya responden yang dikaji mempunyai persepsi yang berbeza tehadap tingkah laku pengajaran guru. Tingkah laku pengajaran guru yang dikaji ialah tingkah laku kemesraan, tingkah laku bimbingan, tingkah laku penyampaian, tingkah laku dorongan dan tingkah laku penilaian.

        Dapatan kajian mendapati bahawa guru lelaki mempamirkan tingkah laku pengajaran yang lebih baik jika dibandingkan dengan guru perempuan. Guru perempuan mengatasi guru lelaki dari aspek tingkah laku dorongan manakala selebihnya dikuasai oleh guru lelaki.

        Hasil kajian ini juga mendapati bahawa guru yang mempunyai pengalaman mengajar diantara 16 hingga 20 tahun mempunyai tingkah laku pengajaran yang lebih baik berbanding dengan lain-lain kategori pengalaman mengajar. Agak malang bagi guru yang hampir bersara mempamirkan tingkah laku pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kategori pengalaman yang lain. Sepatutnya guru yang mempunyai pengalaman melebihi 20 tahun akan tetap unggul sehingga tarikh persaraannya.

        Pengalaman mengajar tidak mematahkan semangat guru-guru muda untuk mempamirkan tingkah laku yang menarik terutamanya menerusi tingkah laku bimbingan (min = 20.5211) dan tingkah laku penilaian (min = 19.5625). 
 

BAB V

PERBINCANGAN, CADANGAN DAN RUMUSAN

5.1  Pengenalan

        Dalam bab ini penyelidik membincangkan dapatan daripada kajian berhubung dengan tingkah laku guru mengikut pengamatam murid. Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Muar. Dapatan daripada kajian ini akan dirumuskan sebagai menjawab permasalahan kajian yang telah diutarakan dalam bab 1. Selain daripada itu dapatan kajian juga diharap akan dapat mempastikan sama ada objektif kajian telah tercapai atau sebaliknya. Dalam bab ini juga, penyelidik akan membincangkan tentang implikasi dapatan terhadap dunia pendidikan masa kini yang mempunyai hubungkait antara semua aspek tingkah laku pengajaran guru yang telah diutarakan.

        Disamping itu juga penyelidik akan membincangkan tentang cadangan kajian yang berkait rapat dengan kepentingan kajian. Seterusnya akan memberikan cadangan kajian lanjutan yang boleh diikuti oleh penyelidik-penyelidik selanjutnya melaksanakan penyelidikan.

5.2  Rumusan Dapatan Setiap Pecahan Bidang.

        Perbincangan selanjutnya akan meliputi dapatan daripada kajian ke atas tingkah laku guru menurut pengamatan murid. Terdapat dua aspek yang hendak dipaparkan disini iaitu;

        a.  Tingkah laku guru berdasarkan jantina
        b.  Tingkah laku guru mengikut tempoh pengalaman mengajar.

5.2.1 Tingkah laku Guru Berdasarkan Jantina

        Tingkah laku guru dilihat dari segi kemesraan, bimbingan, penyampaian, dorongan dan penilaian yang dilakukan terhadap murid-murid. Kebanyakan responden yang dikaji mempunyai persepsi bahawa guru-guru mempunyai tingkah laku mesra terhadap pelajar-pelajarnya. Sebagai contoh, salah satu pemboleh ubah tingkah laku guru yang mesra ialah guru menggunakan bahasa yang sopan terhadap pelajar-pelajar dalam kelas telah disokong oleh 73.0 % responden (nilai min 3.9245). Seramai 328 responden atau 68.8 % responden telah bersetuju dengan penyataan guru merupakan seorang yang peramah.

        Sebahagian besar responden yang dikaji mempunyai kecenderungan untuk memilih persepsi bahawa guru-guru mempunyai tingkah laku pembimbing terhadap pelajar-pelajarnya. Sebagai contoh, seramai 414 atau 86.7 % responden akur dengan penyataan bahawa pelajar sentiasa dinasihatkan oleh guru supaya sentiasa belajar mengikut cara yang betul (min adalah 4.2830).

        Ramai diantara responden yang dikaji mempunyai kecenderungan untuk memilih persepsi bahawa guru-guru mempunyai tingkah laku penyampaian terhadap pelajar-pelajarnya. Dengan kata lain, guru dapat menyampaikan pengajarannya dengan baik. Sebagai contoh, seramai 383 atau 80.3 % responden akur dengan penyataan bahawa guru sentiasa berusaha memastikan setiap pelajar memahami tajuk-tajuk yang sukar (min adalah 4.1069).

        Ramai diantara responden yang dikaji mempunyai kecenderungan untuk memilih persepsi bahawa guru-guru mempunyai tingkah laku pendorong terhadap pelajar-pelajarnya. Sebagai contoh, seramai 422 atau 88.5 % responden memilih item 4 dimana responden akur dengan penyataan bahawa guru banyak mendorong pelajar supaya cemerlang dalam pelajaran (min adalah 4.4151).

        Memang tidak dapat dinafikan bahawa guru-guru telah memperlihatkan tingkah laku yang baik ketika mengajar. Selaras dengan penerapan nilai-nilai murni di dalam pendidikan, guru-guru telah bertindak secara positif dengan menampilkan tingkah laku yang memberangsangkan. Enam belas nilai murni yang berdasarkan agama, tradisi dan norma masyarakat Malaysia berbilang kaum dan norma kemanusiaan manusia sejagat, hendaklah disampaiakan secara lingkaran (PPK, 1990).

        Keputusan Ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara bimbingan guru lelaki dan guru perempuan (p 0.05). Penyataan ini telah menyangkal hipotesis 1 iaitu terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara bimbingan guru lelaki dan guru perempuan. Melalui kajian ini, guru lelaki didapati mengatasi guru perempuan dari segi tingkah laku mesra dan tingkah laku penyampaian. Secara keseluruhannya, tingkah laku guru lelaki terbukti lebih memberangsangkan jika dibandingkan dengan guru perempuan.

        Koay (1979) telah menjalankan kajiannya di Malaysia ke atas guru pelatih di maktab perguruan dan disebuah universiti tempatan mendapati bahawa guru pelatih lelaki lebih peramah berbanding dengan guru pelatih perempuan. Dapatan ini disokong oleh hasil kajian Noran Fauziah (1988) yang dilakukan oleh satu kumpulan guru pelatih maktab perguruan. Kajian ini adalah menarik kerana selama ini kebanyakan orang akan beranggapan bahawa perempuan lebih lembut dan lebih sopan daripada lelaki, tetapi menurut kajian yang telah dijalankan mendapati guru lelaki adalah lebih menunjukkan tingkah laku kemesraan berbanding dengan guru perempuan.

        Faktor-faktor biologi telah menjadikan seseorang wanita mengalami gangguan emosi yang lebih berbanding dengan lelaki. Kitaran haid bagi seseorang perempuan memungkinkan ia mengalami sedikit gangguan emosi. Guru perempuan yang telah berumah tangga memungkin mereka untuk mendapatkan zuriat. Proses mengandung yang dialami oleh guru perempuan sedikit sebanyak akan menjejaskan kecergasannya baik dari segi fizikal mahu pun emosi.

        Kajian yang dijalankan tentang trait personaliti guru-guru pelatih dari sebuah maktab perguruan mendapati bahawa kesetabilan emosi adalah berkolerasi (berkait secara statistik) secara positif dan signifikan dengan sikap terhadap perguruan (Noran dan Ahmad Mahdzan, 1993). Kenyataan ini membawa maksud bahawa gangguan emosi yang dialami oleh seseorang guru boleh mengakibatkan guru bertingkah laku yang berbeza dengan tingkah laku yang sepatutnya. Seterusnya, gangguan emosi ini boleh menjejaskan prestasi pengajaran guru berkenaan.

        Beban tugas yang ditanggung oleh guru perempuan di sekolah biasanya sama seperti guru lelaki. Namun begitu, bagi guru perempuan yang telah berkeluarga, beban tugas di rumah adalah besar. Keadaan ini akan bertambah meruncing apabila sisuami tidak membantu untuk membuat kerja-kerja di rumah. Kerenah anak-anak boleh menambahkan kelesuan emosi kaum wanita.

        Seseorang guru perempuan akan menghabiskan sebahagian besar masa luangnya di rumah, sedangkan bagi seorang lelaki pula masa luangnya biasanya diisi dengan aktiviti-aktiviti di luar rumah. Juteru itu, bagi seorang guru lelaki, masalah gangguan emosinya mudah untuk dileraikan tetapi keadaan ini adalah berbeza dengan kaum wanita. Budaya masyarakat Malaysia tidak memungkinkan kaum wanita yang sudah berumah tangga untuk berada di luar rumah tanpa tujuan tertentu. Kebanyakkan kaum wanita terbelenggu dengan kerja-kerja di rumah yang sedikit sebanyak boleh mengakibatkan gangguan emosi.
 

5.22  Tingkah laku Guru Berdasarkan Pengalaman Mengajar
 

        Kajian telah menunjukkan bahawa terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara kemesraan guru mengikut pengalaman mengajar (p < 0.05). Nilai min yang ditunjukkan dalam Jadual 4.67 memperlihatkan bahawa kemesraan guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama 16 hingga 20 tahun adalah tertinggi jika dibandingkan dengan lain-lain kategori pengalaman mengajar (min = 32.6268).

        Kajian yang dijalankan menunjukkan terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara bimbingan guru mengikut pengalaman mengajar (p < 0.05). Nilai min yang ditunjukkan dalam Jadual 4.67 memperlihatkan bahawa bimbingan guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama 16 hingga 20 tahun adalah tertinggi jika dibandingkan dengan lain-lain kategori pengalaman mengajar (min = 39.0915).

        Keputusan menunjukkan terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara penyampaian guru mengikut pengalaman mengajar (p < 0.05). Nilai min yang ditunjukkan dalam Jadual 4.67 memperlihatkan bahawa penyampaian guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama 16 hingga 20 tahun adalah tertinggi jika dibandingkan dengan lain-lain kategori pengalaman mengajar (min = 60.0352).

        Keputusan ANOVA seperti dalam Jadual 4.67 menunjukkan terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara dorongan guru mengikut pengalaman mengajar (p < 0.05). Penyataan ini telah menyokong hipotesis 9 iaitu terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara dorongan guru mengikut pengalaman mengajar .

        Nilai min yang ditunjukkan dalam Jadual 4.67 memperlihatkan bahawa dorongan guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama 16 hingga 20 tahun adalah tertinggi jika dibandingkan dengan lain-lain kategori pengalaman mengajar (min = 21.1197).

        Keputusan kajian menunjukkan terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan antara dorongan guru mengikut pengalaman mengajar (p < 0.05). Nilai min yang ditunjukkan dalam Jadual 4.67 memperlihatkan bahawa dorongan guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama 16 hingga 20 tahun adalah tertinggi jika dibandingkan dengan lain-lain kategori pengalaman mengajar (min = 21.1197).

        Secara keseluruhannya terdapat pola yang menarik untuk menggambarkan tingkah laku guru mengikut kategori pengalaman mengajar. Menerusi kajian yang dibuat oleh penyelidik, guru yang mempunyai pengalaman mengajar diantara 16 hingga 20 tahun mempamirkan tingkah laku pengajaran yang tertinggi jika dibandingkan dengan lain-lain kategori pengalaman. Guru-guru yang mempunyai pengalaman mengajar kurang dari lima tahun mengekori rapat guru yang mempunyai pengalaman mengajar diantara 16 hingga 20 tahun. Apa yang membimbangkan ialah tingkah laku guru yang mempunyai pengalaman melebihi 20 tahun tidak mencerminkan tingkah laku yang setanding dengan guru-guru lain. Guru yang mempunyai pengalaman melebihi 20 tahun yang berada di dalam kajian ini adalah seramai 53 orang dan guru yang mempunyai pengalaman mengajar diantara 11 hingga 15 tahun adalah seramai 105 orang. Guru yang mempunyai pengalaman mengajar diantara 11 hingga 15 tahun berada di tempat yang terakhir dari segi penampilan tingkah laku pengajarannya. Mereka sebenarnya mempunyai pengalaman yang mencukupi untuk keluar sebagai seorang guru yang berwibawa tetapi peluang yang ada telah dipersia-siakan. Kenapakah kejadian seperti ini terjadi di lokasi kajian?

        Penyelidik seterusnya ingin menyingkap permasalahan ini tanpa membuat kajian secara empirikal. Penyelidik cuba untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan guru-guru yang mendekati tarikh persaraan mempamirkan tingkah laku yang kurang memberangsangkan.

        Faktor-faktor yang memungkinkan guru yang berpengalaman mengajar melebihi 20 tahun bertingkah laku kurang memberangsangkan ialah;

a.  Faktor usia yang menghalang mereka bertindak seaktif dahulu
b.  Faktor kesihatan
c.  Faktor hakisan kerjaya yang berkait rapat dengan kekecewaan
d.  Komitmen terhadap aktiviti-aktiviti luar sekolah
e.  Gangguan emosi
f.  Beban tugas
g.  Konflik dengan pentadbiran sekolah
h.  Konflik dengan rakan setugas.
i.  Sikap individu
        Penyelidik tidak bercadang untuk mengupas secara mendalam setiap faktor yang dinyatakan tadi tapi cukuplah sekadar menyentuh beberapa faktor sahaja. Proses globalisasi yang melanda seluruh masyarakat menjadikan nilai-nilai manusia berubah. Manusia berlumba-lumba untuk mencari harta kekayaan. Ramai guru yang terlibat dengan aktiviti yang menjurus kepada mencari kekayaan seperti mengadakan kelas bimbingan di luar sekolah, berniaga, menjadi agen insuran, bergiat dalam perniagaan saham dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti sebegini sudah tentu akan menjejaskan tumpuan mereka terhadap profesyen perguruan.

        Jika sesuatu pengharapan tidak terkabul dan usaha untuk menangani kehendak tidak berkesan maka fasa penekanan kesedihan dan kekecewaan mula menampakkan kesan. Kegagalan dalam tugas-tugas yang kritikal, ketiadaan sokongan sosial dan pentadbiran, penolakan tugas dan tanda-tanda kelesuan mental boleh membawa seseorang guru itu kepada hakisan kerjaya.

        Guru yang mempunyai pengalaman melebihi 20 tahun sudah pasti tidak akan menerima apa-apa kenaikan gaji lagi. Mereka merasakan bahawa peluang untuk kenaikan pangkat sudah tertutup. Justeru itu mereka tidak akan menggandakan usaha untuk menjadi seorang guru yang cemerlang. Kebanyakkan mereka menjadi pasif dan tidak berusaha untuk mengembangkan daya kreativiti mereka. Golongan ini sudah pasti enggan menerima sebarang perubahan di dalam dunia pendidikan. Berusaha setinggi mana pun mereka tidak akan diberi pulangan yang lebih.

        Golongan guru yang mempunyai pengalaman kurang dari lima tahun merupakan guru muda yang aktif. Mereka melihat masa depan dengan hati yang terbuka. Bagi mereka hari esok menjanjikan harapan yang baik. Peluang untuk kenaikan pangkat atau peluang untuk menyambung pelajaran terbuka luas. Komitmen yang tinggi yang ditunjukkan golongan ini menyebabkan mereka disukai oleh semua warga sekolah.

        Walau bagaimanapun satu kajian telah dijalankan ke atas 2107 orang guru dari sebelas negeri di Semenanjung Malaysia oleh Yusof Hanifah (1981). Dapatan kajiannya ialah guru-guru yang mengajar kurang dari 10 tahun didapati telah memberi komitmen yang kurang jika dibandingkan dengan guru yang mengajar lebih dari 10 tahun. Terdapat satu kontradiksi diantara kajian yang dijalankan oleh Yusof dengan kajian yang dilakukan oleh penyelidik.

        Kesihatan guru-guru muda adalah baik dan faktor ini membolehkan mereka bergiat cergas di dalam aktiviti-aktiviti sekolah. Mereka seronok untuk hadzir ke sekolah dan mereka kurang menerima gangguan luar yang boleh memabntutkan usaha-usaha murni mereka. Corak latihan di institusi perguruan menjadikan mereka menerima teknologi pendidikan terkini untuk diaplikasikan di sekolah. Selain dari itu, mereka didedahkan kepada pendekatan-pendekatan pengajaran terkini. Sebagai contoh, bakal-bakal guru di wajibkan mengikuti kelas komputer. Bakal-bakal guru berpeluang untuk mempelajari teknologi maklumat yang dapat dimanfaatkan kelak.

        Menerusi kajian ini, didapati bahawa golongan guru yang mempunyai pengalaman mengajar diantara 16 hingga 20 tahun mempamirkan tingkah laku pengajaran yang paling cemerlang. Golongan ini adalah golongan yang mempunyai motivasi tinggi dan penuh iltizam untuk menjadikan pendidikan bertaraf dunia. Gabungan diantara pengalaman dan pengetahuan menjadikan golongan dapat memperlihatkan kelebihannya dari segi tingkah laku pengajaran jika dibandingkan dengan kategori pengalaman yang lain. Golongan ini melihat hari esok sebagai menjanjikan harapan yang baik. Peluang untuk kenaikan pangkat atau peluang untuk menyambung pelajaran masih ada menyebabkan komitmen yang diberikan adalah tinggi.

5.3  Cadangan Kajian

        Untuk membincangkan cadangan kajian, perlulah dikaitkan dengan kepentingan kajian penyelidikan yang telah diutarakan dalam bab 1. Penyelidik telah memberikan kepentingan kajian sama ada kepentingan dari segi ilmiah dan kepentinga dari segi kegunaan.
 

5.3.1 Cadangan Kajian Yang Membantu Pihak Pengurusan Sekolah

        Kajian ini boleh digunakan oleh pihak pentadbiran sekolah untuk tujuan penyeliaan guru. Dapatan kajian boleh digunakan sebagai rujukan oleh pihak pentadbiran dalam menangani masalah tingkah laku guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Pihak pentadbiran boleh menggunakan dapatan kajian untuk tujuan membuat program latihan terhadap guru dalam usaha meningkatkan tingkah laku yang baik.

        Kajian tingkah laku guru menurut pesepsi pelajar ini adalah pelengkap kepada kaedah penilaian prestasi guru sekolah. Pemantauan dan penyeliaan guru oleh pihak pentadbiran sekolah khususnya pengetua sudah tentu dapat memperbaikki kelemahan-kelemahan yang wujud di dalam sesebuah sekolah.

5.3.2  Cadangan Kajian Yang Membantu Guru

        Kajian ini boleh digunakan oleh sesorang guru untuk membuat penilaian kendiri ke atas tingkah laku pengajaran. Penilaian pihak kedua terhadap seseorang guru boleh menimbulkan keadaan yang tidak tenteram. Kejujuran seseorang menegur tingkah laku orang lain yang negatif boleh dipersoalkan. Banyak perkara yang hendak difikirkan sebelum seseorang itu ingin mengulas tingkah laku orang lain.

        Justeru itu penilaian kendiri amatlah sesuai dijalankan berbantukan item-item yang ada di dalam kajian ini. Memang sukar bagi seseorang mengakui kelemahan diri sendiri, namun kajian ini membuka ruang bagi seseorang guru untuk melihat perlakuannya menurut persepsi pelajar. Walau pun persepsi pelajar tidak 100 % benar, tetapi sekurang-kurangnya terdapat satu pola yang hampir seragam yang ditunjukkan oleh persepsi pelajar terhadap tingkah laku guru.

5.3.3  Cadangan Kajian Yang Membantu Kementerian Pendidikan Malaysia

        Dapatan kajian boleh digunakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memahami tingkah laku guru-guru di sekolah. Sebagai contoh, salah satu pembaharuan yang dibuat oleh Unit Pengambilan, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia ialah penggubalan beberapa item dalam soal selidik bagi mengukur personaliti calon dan menjalankan soal selidik itu kepada calon guru (Perakuan 287.1, Laporan Kabinet, 1980). Program latihan dan pendidikan yang berkaitan dengan tingkah laku diharapkan dapat memberi kepuasan dan meningkatkan prestasi guru-guru.

        Dapatan kajian boleh digunakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memahami tingkah laku guru-guru di sekolah. Salah satu pembaharuan yang dibuat oleh Unit Pengambilan, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia ialah penggubalan beberapa item dalam soal selidik bagi mengukur personaliti calon dan menjalankan soal selidik itu kepada calon guru (Perakuan 287.1, Laporan Kabinet, 1980). Program latihan dan pendidikan yang berkaitan dengan tingkah laku diharapkan dapat memberi kepuasan dan meningkatkan prestasi guru-guru.

        Kajian ke atas tingkah laku guru adalah penting kerana ia adalah salah satu petunjuk kepada skor pencapaian pelajar. Terdapat lima perkara yang boleh menjadi petujuk kepada skor pencapaian pelajar iaitu: kepimpinan sekolah, budaya sekolah, penyeliaan, tingkah laku pelajar, dan tingkah laku guru (David a. Squires, William G. Huitt dan John K. Segars, 1981).

5.4  Cadangan Kajian Lanjutan

        Dapatan kajian ini didapati sangat berguna kepada pegawai di Kementerian Pendidikan, pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri, pegawai di Pejabat Pendidikan daerah, Jemaah Nazir, pentadbir dan guru. Penyelidik menyarankan agar penyelidikan lanjutan mengambil kira perkara-perkara yang berikut;

        a.  Penyelidikan yang dilakukan hanya melibatkan tujuh buah sekolah harian biasa di daerah Muar.
             Dicadangkan kepada penyelidik lain untuk melaksanakan penyelidikan yang merangkumi Sekolah
             Berasrama Penuh. Tujuan untuk berbuat demikian ialah untuk melihat perbezaan tingkah laku
             guru-guru di kedua-dua jenis sekolah.

        b.  Penyelidik selanjutnya mencadangkan supaya dilakukan penyelidikan yang sama ke atas sekolah yang
             mempunyai pelajar yang 100 % terdiri daripada satu jantina sahaja. Contohnya Sekolah Menengah
             Convent, Sekolah Menengah Sultan Abu Bakar dan Sekolah Menengah St. Andrew Muar. Tujuan
             untuk berbuat demikian ialah untuk melihat perbezaan tingkah laku guru-guru di sekolah yang
             mempunyai pelajar yang terdiri dari satu jantina sahaja.

        c.  Penyelidik selanjutnya mencadangkan supaya melakukan penyelidikan di Sekolah Bestari untuk
             melihat tingkah laku guru disekolah berkenaan.

        d.  Penyelidikan ke atas tingkah laku guru melalui persepsi pelajar boleh diperluaskan lagi dengan
             mengambil kira faktor-faktor persekitaran yang menyebabkan terjadinya tingkah laku yang sedemikian.
             Contohnya, faktor lokasi sekolah sama ada di luar bandar atau di dalam bandar boleh memberikan
             suatu hasil yang berbeza.

        e.  Penyelidik selanjutnya mencadangkan supaya melakukan penyelidikan terhadap perkaitan diantara
             tingkah laku pengajaran guru dengan prestasi pelajar didalam peperiksaan.

5.5  Penutup

        Pada keseluruhannya, hasil dapatan dari kajian yang dijalankan, penyelidik merumuskan bahawa terdapat
perbezaan yang signifikan terhadap tingkah laku pengajaran guru mengikut jantina. Kajian telah menunjukkan bahawa guru lelaki telah mempamirkan tingkah laku yang mesra, tingkah laku bimbingan, tingkah laku penyampaian dan tingkah laku penilaian yang mengatasi guru perempuan. Guru perempuan pula telah mengatasi guru lelaki dari segi tingkah laku dorongan.

        Kajian ini juga telah merumuskan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan terhadap tingkah laku pengajaran guru mengikut pengalaman mengajar. Guru-guru yang mempunayi pengalaman mengajar diantara 16 hingga 20 tahun telah mempamirkan tingkah laku yang memberangsangkan berbanding dengan lain-lain kategori tempoh pengalaman mengajar. 


BIBLIOGRAFI


 Abdul Raof Dalip dan T. Subahan Mohd. Meerah (1991). Isu-isu latihan mengajar. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Atan Long (1992). Psikologi Pendidikan Edisi ke 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Azali Mahbar (1992). "Penyeliaan Pengajaran: perlukah ada pendekatan pelengkap lain". Jurnal Guru. Keluaran 4: 16 Mei 1992; Jawatankuasa Pengelola Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan; 285-296.

Beck, William R. (1967). "Pupils' perception of teacher merit: A factor analysis of five postulated dimensions". The journal of education reserch, vol 61, no. 3 halaman 127-128. Dalam: Noran Fauziah Yaakob dan Ahmad

Mahzan Ayob (1993). Guru dan Perguruan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Borich, G.D. (1983). The appraisal of teaching concepts and process. California: Addison-Wesley Publishing Company.

Brophy and Good in Wittrock (1986). Dalam: David G. Armstrong, Kenneth T. Henson, dan Tom V. Savage (1989). Education an introduction third edition. New York: Macmillan Publishing Company.

Cronbach,L.J. (1977). Educational Psychology. New York: Harcourt, Brace and Jovanovich.

David a. Squires, William G. Huitt dan John K. Segars (1981). "Educational Leadership." Dalam: Zainon Salleh (1998). "Harapan, amalan dan cabaran untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dalam bilik darjah dan sekolah." Bestari Edisi Kedua. Johor Bahru: Jabatan Pendidikan Johor.

E.F. Shumaker (1993). Dalam: Wan Mohd. Zahid, Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian, Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Falsafah Pendidikan Negara (1988). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Gage, N.L (1963). Handbook of research on teaching. Chicago: Rand McNally. Dalam: Abdul Raof Dalip dan T. Subahan Mohd. Meerah (1991). Isu-isu latihan mengajar. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Henry et al (1995). Dalam Forrest W. Parkey et al . Becoming A Teacher 4th edition. Boston: Allyn and Bacon.

Joohari Ariffin (1994). "Peranan guru dalam merealisasikan Wawasan 2020". Jurnal Guru. Keluaran 6: 16 Mei 1994; Jawatankuasa Pengelola Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan; 360-370.

Kamus Dewan (1989). Edisi Baru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia (1998). http://www2.meo.gov.my/statistik.htm.

Kementerian Pendidikan Malaysia (1988). Dalam: Azali Mahbar (1992). "Penyeliaan Pengajaran: perlukah ada pendekatan pelengkap lain". Jurnal Guru. Keluaran 4: 16 Mei 1992; Jawatankuasa Pengelola Perayaan Hari

Guru Peringkat Kebangsaan; 285-296.

Koay, Siew Luan (1979). "A comparative analysis of the personality patterns of students teachers' trainning colleges and in University of Malaya". Pendidik dan Pendidikan, Januari, Vol. 1; 11 - 21.

Laporan Pemangku Pengarah Pendidikan Selangor (1993). "Kajian Terhadap Kesedaran Belajar di Kalangan Pelajar". Berita Harian 16.5.1993, m.s.10.

Ling (1986). Dalam: Abdul Raof dan T. Subahan (1991). Isu-isu latihan mengajar. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sd. Bhd.

Mc Clain (1968). Dalam: Noran Fauziah Yaakob dan Ahmad Mahzan Ayob (1993). Guru dan Perguruan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Majid Konting (1990). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Najib Ghafar (1998). Penyelidikan dalam pendidikan. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia.

Naisbitt dan Aburdence(1990). Megatrends 2000. London: Pan Books.

Nisbet, J.D. & Entwistle, N.J. (1976). Educational Research Methods. London: University of London Press.

Noran Fauziah Yaakob (1988). The relationship between personality traits, motives for theching and teacher trainees' attitude towards teaching and their performance, Ph.D Thesis. Universiti Sains Malaysia.

Noran Fauziah Yaakob dan Ahmad Mahzan Ayob (1993). Guru dan Perguruan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Perakuan 287.1, Laporan Kabinet: halaman 146 (1980). Dalam: Noran Fauziah Yaakob dan Ahmad Mahzan Ayob (1993). Guru dan Perguruan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pusat Perkembangan Kurikulum (1990). Falsafah Pendidikan Negara, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Rosenshine, B. (1970). Teaching behavior and student achievement. Dalam: Abdul Raof Dalip dan T. Subahan Mohd. Meerah (1991). Isu-isu latihan mengajar. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Thijs, G.D, and Van Den Berg. (1995). Cultural factors in the Origin and Remediation of Alternative conceptions in Physics. Sciense Educations 4, 317 - 347. Ambilan daripada Jurnal Suara Pendidik. Persatuan Pendidikan Malaysia, IAB.

Willis dan Horvath (1988). Dalam: Azali Mahbar (1991). "Profesion perguruan di Jepun pandangan sepintas lalu". Jurnal Guru Keluaran 3, 16 Mei 1991; Jawatankuasa Pengelola Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan; 166-170. 
 


TINGKAH LAKU PENGAJARAN GURU

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DALAM

DAERAH MUAR MENURUT PENGAMATAN MURID


  
 


NAIMEM BIN BASAR


 
 
 

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
 
 

Projek Penyelidikan Sarjana ini telah diluluskan dan diterima oleh
 
 

Penyelia Projek Penyelidikan Sarjana

Prof. Madya Tn. Hj. Idris bin Mansor

Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia


  
 Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia
 
 
 
 
 
 

TINGKAH LAKU PENGAJARAN GURU

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DALAM

DAERAH MUAR MENURUT PENGAMATAN MURID
 
 
 
 

NAIMEM BIN BASAR
 
 
 
 

Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi

Sebahagian Daripada Syarat Penganugerahan

Ijazah Sarjana Pengurusan Dan Pentadbiran Dalam Pendidikan
 
 
 

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia
 

1999


  
 


Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri

kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya

telah saya jelaskan sumbernya
 

Tandatangan : ..

Nama Penulis : NAIMEM BIN BASAR

No. Kad Pengenalan : 561031-01-5521

No. Matriks : MP981054

Tarikh : 20 Oktober 1999


  
Untuk Isteri Sumiati bt Hj. Dahlan,

Anak-anak: Nurul Fazli, Muhammad Nur Farhan,

Muhammad Nur Fahmi, Fatin Raihanah

yang dikasihi dan disayangi
 
 

Serta bonda dan seluruh keluarga yang diingati.
 
 
 
 

Semoga berada di dalam kerahmatan dan pemeliharaan Allah s.w.t.

"Segala pengorbanan dan galakan kalian tetap dikenang"


 
 
 

PENGHARGAAN

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH

LAGI MAHA PENYAYANG
 

Syukur alhamdulillah kerana limpah kurnia dan izinNya maka laporan tesis ini dapat disempurnakan.

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada penyelia projek sarjana ini, Profesor Madya Hj. Idris bin Mansor di atas segala bimbingan, tunjuk ajar, saranan serta kesudian beliau meluangkan masa untuk mengadakan perbincangan sepanjang tempoh projek ini disiapkan. Terima kasih juga diucapkan kepada semua panel penilai projek penyelidikan ini serta ahli jawatankuasanya.

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Tuan Pegawai Pendidikan daerah Muar, Pengetua, guru-guru dan pelajar-pelajar dari SMK Jalan Junid, SMK Tengku Mahkota, SMK Dato' Sri Amar DiRaja, SMK Sri Muar, SMK Tun Dr. Ismail, SMK Pekan Baru dan SMK Air Hitam Batu 15 yang terlibat secara langsung dalam menyiapkan projek ini.

Penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada isteri, anak-anak, keluarga tersayang, rakan seperjuangan dan sesiapa juga yang membantu, memberi sokongan dan inspirasi secara langsung atau tidak sehingga projek ini dapat diselesaikan.


 
 
 


ABSTRAK
 

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti persepsi pelajar terhadap tingkah laku pengajaran guru di sekolah-sekolah menengah kebangsaan dalam Daerah Muar, Johor. Tingkah pengajaran guru yang diambil kira ialah tingkah laku kemesraan guru, tingkah laku bimbingan, tingkah laku penyampaian, tingkah laku dorongan dan tingkah laku penilaian. Satu set borang soal selidik telah ditadbirkan ke atas sampel kajian terdiri daripada 477 orang pelajar yang dipilih daripada tujuh buah sekolah menengah. Ujian-ujian yang digunakan untuk menyokong hipotesis-hipotesis ialah Ujian-t dan ANOVA. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan pada aras alpha 0.05 tentang prestasi pelajar terhadap tingkah laku pengajaran guru. Dapatan kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan terhadap tingkah laku pengajaran guru mengikut jantina. Hasil kajian ini juga mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan tentang tingkah laku pengajaran guru mengikut pengalaman mengajar. Hasil daripada kajian, adalah dicadangkan agar pihak pengurusan sekolah melaksanakan program pengurusan sekolah yang berkaitan dengan tingkah laku pengajaran guru.


  
 

ABSTRACT
 

The aim of this inferential statistic research was to obtain conclusions from a population of secondary school teachers in Muar District. The aspects of research was the student's view of teaching behaviour in the classroom. There were five components of behaviour that been studied: caring behaviour, guiding behaviour, presenting behaviour, motivating behaviour and assessing behaviour. This research used a set of questionnaires which has 44 items to measure the perception of students toward teaching behaviour of these teachers. There were 477 respondents from seven chosen secondary school as the research sample. The data were then been analysed quantitatively using "SPSS for MS Windows Release 6.0" , t-test, ANOVA, frequencies and sample means were used before the conclusions were reached. T-test was used to see the significant different between teaching behaviour and teachers' gender at 95 % confidence interval. ANOVA was used to see the significant different between teaching behaviour and teachers" experiences, also at 95 % confidence interval. Suggestions had been made to the Muar District Educational Board to plan and carry out teaching professionalism programmes. Hopefully, it will benefit the teachers, students, and the educational world.


  
 
 
 
 
 
 
KANDUNGAN MUKA SURAT
JUDUL
i
PENGAKUAN
ii
DEDIKASI
iii
PENGHARGAAN
iv
ABSTRAK
v
ABSTRACT
vi
KANDUNGAN
vii
SENARAI JADUAL
xii
SENARAI SINGKATAN DAN SIMBOL
xvi
SENARAI LAMPIRAN
xvii 
 
 
 

                BAB                PERKARA

                  1                     PENDAHULUAN

1.1
Pengenalan
1
 
1.1.1 Latar belakang masalah
2
1.2
Penyataan Masalah kajian
4
 
1.2.1 Kepentingan kajian
5
 
1.2.2 Kepentingan Kajian Dari Segi Ilmiah
6
 
1.2.3 Kepentingan Kajian Dari Segi Kegunaan
6
1.3
Objektif
7
1.4
Soalan Kajian
8
1.5
Hipotesis
9
1.6
Definisi
10
1.7
Batasan Kajian
13
 
1.7.1 Tempat kajian
13
 
1.7.2 Sampel Kajian
14
1.8
Rumusan
14
  2     TINJAUAN PENULISAN
2.1
Pengenalan
15
2.2
Penganalisisan Kajian Lepas Yang Berkaitan
15
2.3
Rumusan
19

 

3    METODOLOGI KAJIAN
3.1
Pengenalan
20
3.2
Reka Bentuk Kajian
20
3.3
Kawasan Kajian
21
3.4
Saiz Sampel
22
3.5
Instrumen Kajian
22
3.6
Kajian Rintis
23
3.7
Prosedur Pengumpulan Data
23
3.8
Analisis Data
24
3.9
Rumusan
25
  4    PENGANALISISAN DATA KAJIAN
4.1
Pengenalan
26
4.2
Butir-butir Diri Responden
26
 
4.2.1 Butiran Responden Mengikut Kategori Sekolah
26
 
4.2.2 Butiran Responden Mengikut Tingkatan
27
 
4.2.3 Butiran Responden Mengikut Jantina
28
 
4.2.4 Butiran Responden Mengikut Mata Pelajaran
28
 
4.2.5 Butiran Umur Guru Pilihan Responden
30
 
4.2.6 Butiran Jantina Guru Pilihan Responden
31
 
4.2.7 Butiran Kategori Guru Pilihan Responden
31
 
4.2.8 Butiran Status Guru Pilihan Responden
32
 
4.2.9 Butiran Guru Pilihan Responden Mengikut Kaum
33
 
4.2.10 Butiran Guru Pilihan Responden Mengikut Pengalaman Mengajar
33
4.3
Huraian Penganalisisan kajian Mengikut Objektif
34
 
Tingkah Laku Mesra Oleh Guru Menurut Persepsi Responden
35
 
Tingkah Laku Pembimbing Oleh Guru Menurut Persepsi Responden
43
 
Tingkah Laku Penyampaian Oleh Guru Menurut Persepsi Responden
51
 
Tingkah Laku Dorongan Oleh Guru Menurut Persepsi Responden
64
 
Tingkah Laku Penilaian Oleh Guru Menurut Persepsi Responden
70
4.4
Perbezaan Pesepsi Pelajar Terhadap Tingkah Laku Guru
76
 
Perbezaan Persepsi Pelajar Yang Signifikan Antara Tingkah Laku Guru Lelaki Dan Guru Perempuan
76
 
Perbezaan Persepsi Pelajar Yang Signifikan Antara Tingkah Laku Guru Mengikut Pengalaman Mengajar
78
4.5
Rumusan
81
   5.    PERBINCANGAN, CADANGAN DAN RUMUSAN
5.1
Pengenalan
83
5.2
Rumusan Dapatan Setiap Pecahan Bidang
84
 
5.2.1 Tingkah Laku Guru Berdasarkan Jantina
84
 
5.2.2 Tingkah Laku Guru Berdasarkan Pengalaman Mengajar
87
5.3
Cadangan Kajian
92
 
Cadangan Kajian Yang Membantu Kementerian Pendidikan Malaysia
93
5.4
Cadangan Kajian Lanjutan
94
5.5
Penutup
95

 
 

SENARAI JADUAL


 


          No Jadual                      Tajuk                                                                                                       Muka Surat
 

2.1
Lima Kualiti Guru Yang Unggul
18
2.2
Persepsi Guru Yang Unggul Mengikut Tahap Pendidikan
18
3.1
Taburan Sampel Mengikut Sekolah
21
3.2
Pembahagian Item Mengikut Tingkah Laku Pengajaran Guru
23
4.1
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Kategori Sekolah
27
4.2
Taburan Responden Mengikut Tingkatan
27
4.3
Taburan Responden Mengikut Jantina
28
4.4
Taburan Guru Pilihan Responden Mengikut Mata Pelajaran
29
4.5
Butiran Umur Guru Pilihan Responden
30
4.6
Taburan Kekerapan Jantina Guru Pilihan Responden
31
4.7
Taburan Kekerapan Kategori Guru Pilihan Responden
32
4.8
Jadual Kekerapan Status Guru Pilihan Responden
32
4.9
Taburan Guru Pilihan Responden Mengikut Kaum
33
4.10
Taburan Guru Pilihan Responden Mengikut Pengalaman
34
4.11
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 3
35
4.12
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 12
36
4.13
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 17
36
4.14
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 19
37
4.15
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 22
38
4.16
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 27
38
4.17
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 33
39
4.18
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 35
40
4.19
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 42
40
4.20
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Tingkah Laku Mesra Oleh Guru
41
4.21
Taburan Kekerapan Responden Yang Disatukan Mengikut Tingkah Laku Mesra Oleh Guru
42
4.22
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 1
43
4.23
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 8
44
4.24
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 9
45
4.25
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 18
45
4.26
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 23
46
4.27
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 24
46
4.28
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 26
47
4.29
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 28
47
4.30
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 30
48
4.31
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 34
48
4.32
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Tingkah Laku Pembimbing Oleh Guru
49
4.33
Taburan Kekerapan Responden Yang Disatukan Mengikut Tingkah Laku Pembimbing Oleh Guru
50
4.34
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 2
52
4.35
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 5
52
4.36
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 6
53
4.37
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 7
54
4.38
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 10
54
4.39
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 11
55
4.40
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 13
55
4.41
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 20
56
4.42
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 21
56
4.43
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 29
57
4.44
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 32
57
4.45
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 36
58
4.46
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 37
59
4.47
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 38
59
4.48
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 39
60
4.49
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Tingkah Laku Penyampaian Guru
61
4.50
Taburan Kekerapan Responden Yang Disatukan Mengikut Tingkah Laku Penyampaian Guru
62
4.51
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 4
64
4.52
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 14
65
4.53
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 16
66
4.54
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 31
66
4.55
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 43
67
4.56
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Tingkah Laku Dorongan Guru
68
4.57
Taburan Kekerapan Responden Yang Disatukan Mengikut Tingkah Laku Dorongan Guru
69
4.58
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 15
70
4.59
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 25
71
4.60
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 40
72
4.61
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 41
72
4.62
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Item 44
73
4.63
Taburan Kekerapan Responden Mengikut Tingkah Laku Penilaian Guru
74
4.64
Taburan Kekerapan Responden Yang Disatukan Mengikut Tingkah Laku Penilaian Guru
75
4.65
Taburan Min, Sisihan Piawai Dan Skor Ujian-t Bagi Perbezaan Persepsi Pelajar Yang Signifikan Antara Tingkah Laku Guru Lelaki Dan Guru Perempuan 
76
4.66
ANOVA Bagi Tingkah Laku Guru Mengikut Pengalaman Mengajar
78
4.67
Taburan Min Dan Sisihan Piawai Tingkah laku Guru Mengikut Pengalaman Mengajar
80 
 

SENARAI SINGKATAN DAN SIMBOL
 

: Lebih Daripada

< : Kurang Daripada

= : Sama Dengan

% : Peratus

B : Bandar

LB : Luar Bandar

N : Jumlah Responden

PIBG : Persatuan Ibu Bapa Dan Guru

PMR : Penilaian Menengah Rendah

Sig. : Signifikan

SMK : Sekolah Menengah Kebangsaan

SPM : Sijil Pelajaran Malaysia

SPSS : Statistical Packages For The Social Sciences

STPM : Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia


 


 
 

SENARAI LAMPIRAN


 


Lampiran
Tajuk
Muka Surat
A
Surat Kebenaran Bagi Menjalankan Kajian Daripada Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia
108
B
Borang Soal Selidik: Tingkah Laku Pengajaran Guru
110
C
Surat Kebenaran Bagi Menjalankan Kajian Daripada Pejabat Pendidikan Daerah Muar
117

 
 
  
 

KENYATAAN RINGKAS


         Kajian ini bertujuan mendapatkan maklumat daripada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan yang terpilih di dalam daerah Muar. Maklumat yang ingin diperolehi adalah perspsi pelajar terhadap tingkah laku pengajaran guru. Tingkah laku yang hendak dikaji  ialah;
            a.  Tingkah Laku Kemesraan Guru
            b.  Tingkah Laku Bimbingan Guru
            c.  Tingkah Laku Penyampaian Guru
            d.  Tingkah Laku Dorongan Guru
            e.  Tingkah Laku Penilaian Guru

        Soalan-soalan yang dikemukakan adalah khusus untuk tujuan tajuk di atas. Ia tidak bermaksud untuk membuat apa-apa penilaian terhadap mana-mana individu.

        Rumusan soal selidik ini adalah untuk kegunaan akademik sahaja. Semoga sumbangan pelajar-pelajar akan dapat membantu kejayaan kajian ini. Pelajar tidak perlu menuliskan nama di mana-mana bahagian yang terdapat di dalam borang ini.

        Diharapkan para pelajar dapat meluangkan masa untuk menjawab semua soalan yang dikemukakan dengan jujur dan ikhlas. Segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan.

        Kerjasama yang pelajar-pelajar berikan, diucapkan ribuan terima kasih.
 
 
Pengkaji,

NAIMEM BIN BASAR.

SARJANA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA.

1999


 
 
 

FAKULTI PENDIDIKAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Karung Berkunci 791

80990 Johor Bahru

Johor Darul Ta'zim

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bahagian A


 


Soal selidik ini bertujuan untuk mengumpul data mengenai tingkah laku pengajaran guru di sekolah menengah di dalam daerah Muar. Penuhkan ruang yang disediakan. Tidak perlu menulis nama di kertas soal selidik ini.

1. Kategori Sekolah: Luar bandar / Dalam bandar

2. Anda berada di dalam tingkatan: ______________

3. Jantina anda: Lelaki Perempuan

4. Nyatakan matapelajaran yang diajar oleh guru yang anda pilih: _________________

5. Umur guru anda: ____ tahun.

6. Jantina guru anda? Lelaki / Perempuan

7. Kategori guru anda? Siswazah Bukan siswazah

8. Status guru anda? Berkahwin Bujang

9. Apakah bangsa guru anda? Melayu Cina India Lain-lain

10. Berapa lamakah guru anda berkhidmat sebagai seorang pendidik? _______ tahun.
 


Bahagian B


 


Pilih tingkah laku pengajaran guru yang sesuai dan bulatkan nombor yang berkaitan.
 
Pelajar sentiasa dinasihatkan oleh guru supaya sentiasa belajar serta mengikut cara yang betul.
5
4
3
2
1
Guru mengatur sepenuhnya masa pengajaran dengan baiknya.
5
4
3
2
1
Saya selalu nampak guru kami berbual-bual dengan pelajar di luar kelas.
5
4
3
2
1
Pelajar digalakkan oleh guru kami supaya cemerlang dalam pelajaran.
5
4
3
2
1
Matlamat-matlamat pelajaran adalah dijelaskan kepada pelajar.
5
4
3
2
1
Guru sentiasa berusaha memastikan setiap pelajar memahami tajuk-tajuk yang sukar.
5
4
3
2
1
Fakta-fakta yang dikemukakan oleh guru-guru kami adalah jelas dan mudah difahami.
5
4
3
2
1
Guru kami sering menasihati kami agar memberi lebih masa untuk pelajaran.
5
4
3
2
1
Pelajar yang selalu melanggar disiplin akan dipanggil dan diberi nasihat oleh guru.
5
4
3
2
1
Guru kami akan mengambil tahu sama ada penuntutnya memahami pengajarannya.
5
4
3
2
1
Guru kami boleh menerangkan konsep pelajaran dengan jelas.
5
4
3
2
1
Pelajar-pelajar ditegur sapa oleh guru di luar bilik darjah.
5
4
3
2
1
Kandungan isi pelajaran diperkenalkan sejajar dengan kemampuan kami.
5
4
3
2
1
Pelajar yang telah membuat kerja-kerja yang cemerlang biasanya akan diberi pujian oleh guru kami.
5
4
3
2
1
Guru kami sering memberi soalan-soalan untuk menguji sama ada kami faham atau tidak pelajaran yang disampaikan.
 

5


 

4


 

3


 

2


 

1

Pelajar yang kurang berjaya dalam pelajaran diberi galakan oleh guru supaya terus berusaha.
5
4
3
2
1
Guru kami berusaha untuk mengingati nama-nama pelajar.
5
4
3
2
1
Guru kami selalunya bersedia untuk memberi bantuan dan nasihat tentang bagaimana hendak belajar.
5
4
3
2
1
Guru saya merupakan orang yang boleh berkongsi sama dengan masalah-masalah peribadi kami.
5
4
3
2
1
Guru menjelaskan tujuan dan kegunaan pelajaran yang diberikan.
5
4
3
2
1
Idea-idea atau hubungan yang rumit dihuraikan sejelasnya oleh guru kami.
5
4
3
2
1
Guru kami merupakan seorang yang peramah.
5
4
3
2
1
Guru kami sentiasa bersedia membantu pelajar untuk menghadapi peperiksaan.
5
4
3
2
1
Guru kami mencuba sedaya upaya membantu pelajar-pelajar yang lemah dalam pelajaran mereka.
5
4
3
2
1
Guru kami akan memberi ujian terhadap kami setelah tamat sesuatu tajuk pelajaran.
5
4
3
2
1
Guru kami banyak memberi nasihat agar menghormati ibu bapa.
5
4
3
2
1
Guru kami menggunakan bahasa yang sopan terhadap pelajar-pelajar dalam kelas.
5
4
3
2
1
Guru kami menghabiskan banyak masa selepas kelas untuk membantu pelajar secara perseorangan.
5
4
3
2
1
Guru kami sering mengaitkan setiap pelajaran yang kami pelajari perkara-perkara lain.
5
4
3
2
1
Guru kami sentiasa bersedia memberi nasihat kepada pelajar yang menemui jalan buntu dalam pelajarannya.
5
4
3
2
1
Guru kami selalu menggalakkan kami supaya membuat lebih banyak latihan.
5
4
3
2
1
Guru kami suka memperkenalkan perkara-perkara baru ke dalam pelajaran, selain daripada kandungan buku teks.
 

5


 

4


 

3


 

2


 

1

Guru kami sentiasa tersenyum bila berjumpa dengan pelajar-pelajarnya.
5
4
3
2
1
Guru kami telah berusaha keras untuk membantu pelajar-pelajar yang mempunyai masalah peribadi.
5

 

4


 

3


 

2


 

1

Kesemua pelajar begitu mesra dengan guru.
5
4
3
2
1
Pada pendapat saya guru kami amat arif terhadap pelajaran yang diajarinya.
5
4
3
2
1
Guru kami suka membuat lawak terutamanya ketika kami rasa mengantuk atau sudah hilang konsentrasi.
5
4
3
2
1
Guru kami sering menggunakan model atau carta yang menarik ketika menyampaikan pengajaran.
5
4
3
2
1
Guru kami mempunyai cara penerangan yang jelas dan ringkas.
5
4
3
2
1
Soalan yang dikemukan oleh guru adalah sejajar dengan kemampuan kami.
5
4
3
2
1
Guru kami mengambil berat terhadap pencapaian pelajar dalam peperiksaan.
5
4
3
2
1
Semua pelajar dilayan sama rata dalam kelas kami.
5
4
3
2
1
Saya selalu diberi keyakinan bahawa saya boleh berjaya dalam peperiksaan akhir oleh guru kami.
5
4
3
2
1
Guru kami akan membincangkan langkah-langkah yang penting yang perlu diperbaikki selepas sesuatu ujian dijalankan.
5
4
3
2
1

 
 


Bimbingan

            Pelajar sentiasa dinasihatkan oleh guru supaya belajar selalu serta mengikut cara yang betul.
            Guru kami sering menasihati kami agar memberi lebih masa untuk pelajaran.
            Pelajar yang selalu melanggar disiplin akan dipanggil dan diberi nasihat oleh guru.
            Guru kami selalunya bersedia untuk memberi bantuan dan nasihat tentang bagaimana hendak belajar.
            Guru kami sentiasa bersedia membantu pelajar untuk menghadapi peperiksaan.
            Guru kami mencuba sedaya upaya membantu pelajar-pelajar yang lemah dalam pelajaran mereka.
            Guru kami banyak memberi nasihat agar menghormati ibu bapa.
            Guru kami menghabiskan banyak masa selepas kelas untuk membantu pelajar secara perseorangan.
            Guru kami sentiasa bersedia memberi nasihat kepada pelajar yang menemui jalan buntu dalam
            pelajarannya.
            Guru kami telah berusaha keras untuk membantu pelajar-pelajar yang mempunyai masalah peribadi.

Penyampaian

Guru mengatur sepenuhnya masa pengajaran dengan baiknya.
Matlamat-matlamat pelajaran dapat dijelaskan kepada pelajar.
Guru sentiasa berusaha memastikan setiap pelajar memahami tajuk-tajuk yang sukar.
Fakta-fakta yang dikemukakan oleh guru-guru kami adalah jelas dan mudah difahami.
Guru kami akan mengambil tahu sama ada penuntutnya memahami pengajarannya.
Guru kami boleh menerangkan konsep-konsep dengan jelas dan teratur.
Kandungan isi pelajaran diperkenalkan sejajar dengan kemampuan kami.
Guru menjelaskan tujuan dan kegunaan pelajaran yang diberikan.
Idea-idea atau hubungan yang rumit di dalam pelajaran kami dihuraikan sejelasnya oleh guru kami.
Guru kami sering mengaitkan setiap pelajaran yang kami pelajari perkara-perkara lain.
Guru kami suka memperkenalkan perkara-perkara baru ke dalam pelajaran, selain dari kandungan buku teks.
Pada pendapat saya guru kami amat arif terhadap pelajaran yang diajarinya.
Guru kami suka membuat lawak terutamanya ketika kami rasa mengantuk atau sudah hilang konsentrasi.
Guru kami sering menggunakan model atau carta yang menarik ketika menyampaikan pengajarannya.
Guru kami mempunyai cara penerangan yang jelas dan ringkas.
Mesra Saya selalu nampak guru kami berbual-bual dengan pelajar di luar kelas.
Pelajar-pelajar ditegur sapa oleh guru di luar bilik darjah.
Guru kami berusaha untuk mengingati nama-nama pelajar.
Guru saya merupakan orang yang boleh berkongsi sama dengan masalah-masalah peribadi kami.
Guru kami merupakan seorang yang peramah.
Guru kami menggunakan bahasa yang sopan terhadap pelajar-pelajar dalam kelas.
Guru kami sentiasa tersenyum bila berjumpa dengan pelajar-pelajarnya.
Kesemua pelajar begitu mesra dengan guru kami.
Semua pelajar dilayan sama rata dalam kelas kami.
Dorongan Pelajar digalakkan oleh guru mereka supaya cemerlang dalam pelajaran mereka.
Pelajar-pelajar yang telah membuat kerja-kerja yang cemerlang biasanya akan diberi pujian oleh guru kami.
Pelajar yang kurang berjaya dalam pelajaran diberi galakan oleh guru supaya terus berusaha.
Guru kami selalu menggalakkan kami supaya membuat lebih banyak latihan.
Saya selalu diberi keyakinan bahawa saya boleh berjaya dalam peperiksaan akhir oleh guru kami.
Penilaian Guru kami sering memberi soalan-soalan untuk menguji sama ada kami faham atau tidak pelajaran yang disampaikan.
Soalan yang dikemukan oleh guru adalah sejajar dengan kemampuan kami.
Guru kami akan memberi ujian terhadap kami setelah tamat sesuatu tajuk pelajaran.
Guru kami mengambil berat terhadap pencapaian pelajar dalam peperiksaan.
Guru kami akan membincangkan langkah-langkah yang penting yang perlu diperbaikki selepas sesuatu ujian dijalankan.