Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERHUBUNGAN DALAMAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODUL 5
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISIKANDUNGAN


 

KANDUNGAN MUKA SURAT 
 

TUJUAN MODUL 5 5/0/1
 
 

OBJEKTIF MODUL 5 5/0/2

5/0/3
 
 

KANDUNGAN MODUL 5 5/0/4
 
 

CARA PENGGUNAAN MODUL 5 5/0/5
 
 


RUJUKAN 5/0/6
 
 

5/0/1


 


TUJUAN MODUL 5


 
Modul 5 terdiri daripada Unit 5 yang mengandungi 7 subunit.

Sub-unit 5.1 memberi tumpuan kepada Kelakuan Pegawai Awam. Ia meliputi tatakelakuan pegawai kerajaan, pekerjaan di luar tugas, pakaian, penggunaan dadah, penerimaan hadiah, penerimaan keraian, pemunyaan harta, menyenggara suatu taraf kehidupan melebihi emolumen dan pendapatan persendirian lain yang sah, tatakelakuan meminjam wang, keterhutangan kewangan yang serius, laporan keterhutangan kewangan yang serius dan sebagainya daripada mahkamah dan Pegawai Pemegang Harta, meminjamkan wang, pengelibatan dalam pasaran komoditi atau pasaran sekuriti hadapan, refel dan loteri, penerbitan buku dan sebagainya, membuat penyataan awam, larangan bertindak sebagai penyunting dan sebagainya bagi surat khabar dan sebagainya, mengambil bahagian dalam politik, memulakan prosiding undang-undang dan bantuan guaman dan ketakhadiran dari bertugas.

Sub-unit 5.2 menghuraikan prosedur tatatertib. Ia merangkumi syarat-syarat bagi pembuangan kerja atau penurunan pangkat, penentuan jenis kesalahan tatatertib oleh Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib, prosedur dalam kes tatatertib, prosedur dalam kes pegawai tidak hadir bertugas, perlucutan emolumen kerana ketidakhadiran tanpa cuti, prosedur jika prosiding jenayah dimulakan, tanggung jawab Ketua Jabatan jika terdapat sabitan jenayah, prosedur jika terdapat perintah tahanan , buang negeri dan sebagainya dan pertimbangan Pihak Berkuasa Tatatertib dalam kes sabitan dan tahanan.

Sub-unit 5.3 menghuraikan hukuman tatatertib, denda atau lucuthak emolumen, penangguhan pergerakan gaji, penurunan gaji, dan penurunan pangkat.
 
 5/0/2

Sub-unit 5.4 mengulas penahanan kerja dan penggantungan kerja yang merangkumi penahanan kerja bagi maksud penyiasatan, dan penggantungan kerja.

Sub-unit 5.5 menghuraikan tentang Perlembagaan Persekutuan Peraturan-peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993 yang meliputi nama dan tarikh mula berkuatkuasa, penubuhan Lembaga Tatatertib, fungsi Lembaga Tatatertib, Pihak tatatertib berkenaan dengan Ketua Setiausaha Negara dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Kuasa buang kerja dan turun pangkat pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan Profesional, mesyuarat Lembaga Tatatertib, Lembaga Tatatertib hendaklah mematuhi prinsip dan prosedur yang ditetapkan, peluang untuk mendengar, Lembaga Tatatertib boleh menghendaki suatu penyiasatan, Penubuhan Lembaga Rayuan Tatatertib, Fungsi Lembaga Rayuan Tatatertib, rayuan, prosedur rayuan, pendengaran rayuan, Kaedah-kaedah prosedur Lembaga Rayuan Tatatertib, keputusan hendaklah diberitahu kepada pegawai secara bertulis.

Sub-unit 5.6 menghuraikan Penamatan Kerja dan Notis Berhenti kerja yang meliputi kenyataan kesihatan dan sumpah palsu, pegawai dalam percubaan yang gagal disahkan, kuasa menamatkan perkhidmatan, notis menamatkan dari kerajaan, notis berhenti kerja pegawai tiada ikatan, notis berhenti kerja pegawai ada ikatan, pertimbangan khas memendekkan notis, dan pertukaran di mana-mana tempat bekerja.

Sub-unit 5.7 menerangkan topik kenaikan pangkat yang merangkumi dasar kenaikan pangkat, pegawai dalam pinjaman dan lain-lain mesti ditimbang, pengisian naik pangkat tanpa iklan, pengisian naik pangkat dengan iklan, meluluskan lingkungan kenaikan pangkat, tarikh kenaikan pangkat, perletakan dalam tangga gaji naik pangkat, dan tarikh gaji naik pangkat.
 


5/0/3


 

OBJEKTIF MODUL


 


Diakhir modul, anda boleh;

  1. Memahami peraturan-peraturan Pegawai Awam merujuk kepada kelakuan dan tatatertib pegawai awam.
  2. Menghuraikan prosedur tatatertib yang terkandung dalam Undang-Undang Malaysia.
  3. Menjelaskan hukuman terhadap kesalahan pegawai awam.
  4. Menerangkan Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan
  5. Menghuraikan bagaimana pegawai awam boleh dikenakan hukuman yang adil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/0/4

 


KANDUNGAN MODUL 5


 
Modul 5 mengandungi unit 5 di mana ia terbahagi kepada 7 sub-unit.


SUB-UNIT KANDUNGAN


5.1 KELAKUAN

  1. PROSEDUR TATATERTIB
  2. HUKUMAN
  3. PENANGGUHAN KERJA DAN PENGGANTUNGAN KERJA
  4. PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA TATATERTIB

  5. PERKHIDMATAN AWAM

  6. PENAMATAN KERJA DAN NOTIS BERHENTI KERJA
  7. KENAIKAN PANGKAT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/0/5


 
 CARA MENGGUNAKAN MODUL 5


 
Untuk mendapatkan faedah yang berkesan dari Modul 5 ini, anda perlu membaca modul ini dengan teliti.
 
 5/0/6


 RUJUKAN


  

 1. UNDANG-UNDANG MALAYSIA: PERINTAH-PERINTAH AM

 2.  

   

 3. UNDANG-UNDANG MALAYSIA: PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA

 4. TATATERTIB PERKHIDMATAN AWAM 1993
   
   

 5. UNDANG-UNDANG MALAYSIA: ARAHAN PERKHIDMATAN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/0/7

 
 
 

KANDUNGAN UNIT 5


 

KANDUNGAN MUKA

SURAT

OBJEKTIF 5/5/1

5.1 KELAKUAN 5/5/2

5.2 PROSEDUR TATATERTIB 5/5/24

5.3 HUKUMAN 5/5/40

5.4 PENANGGUHAN KERJA DAN PENGGANTUNGAN KERJA 5/5/45

5.5 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA TATATERTIB

PERKHIDMATAN AWAM 5/5/50

  1. PENAMATAN KERJA DAN NOTIS BERHENTI KERJA 5/5/59
  2. KENAIKAN PANGKAT 5/5/64
  3. SOALAN KEFAHAMAN 5/5/68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/5/1


  
 
 
 

OBJEKTIF MODUL 5

UNIT 5


  
 
 

Diakhir modul, anda boleh;
  1. Memahami peraturan-peraturan Pegawai Awam merujuk kepada kelakuan dan tatatertib pegawai awam.
  2. Menghuraikan prosedur tatatertib yang terkandung dalam Undang-Undang Malaysia.
  3. Menjelaskan hukuman terhadap kesalahan pegawai awam.
  4. Menerangkan Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan
  5. Menghuraikan bagaimana pegawai awam boleh dikenakan hukuman yang adil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENGURUSAN MELALUI OBJEKTIF (PMO)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODUL 4
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISIKANDUNGAN


 

KANDUNGAN MUKA SURAT 
 

TUJUAN MODUL 4 4/0/1
 
 

OBJEKTIF MODUL 4 4/0/2

KANDUNGAN MODUL 4 4/0/3
 
 

CARA PENGGUNAAN MODUL 4 4/0/4
 
 


RUJUKAN 4/0/5
 
 

4/0/1


 


TUJUAN MODUL 4


 
Modul 4 terdiri daripada Unit 7 yang mengandungi 12 sub-unit.

Sub-unit 7.1 memberi tumpuan kepada pengenalan PMO yang memberi huraian kepada kepentingan pengurusan yang berbagai ragam.

Sub-unit 7.2 menghuraikan penetapan awal objektif di peringkat atasan.

Sub-unit 7.3 menghuraikan peranan orgaanisasi dalam penghasilan PMO.

Sub-unit 7.4 menghuraikan penetapan objektif oleh subordinat.

Sub-unit 7.5 menerangkan proses mengitar semula objektif.

Sub-unit 7.6 menghuraikan cara untuk menetapkan objektif PMO.

Sub-unit 7.7 menerangkan objektif kuantitatif dan kualitatif.

Sub-unit 7.8 merangkumi objektif dalam kerajaan.

Sub-unit 7.9 menghuraikan garis panduan untuk menetapkan objektif.

Sub-unit 7.10 menjelaskan kebaikan dan kelemahan PMO

Sub-unit 7.11 menghuraikan faedah PMO.

Sub-unit 7.12 menghuraikan kelemahan PMO.

4/0/2

 


OBJEKTIF MODUL 4


 
Di akhir modul, anda boleh;
 
 

 1. Memberi tumpuan kepada pengenalan PMO yang memberi huraian kepada
kepentingan pengurusan yang berbagai ragam.

2. Menghuraikan penetapan awal objektif di peringkat atasan.

3. Menghuraikan peranan orgaanisasi dalam penghasilan PMO.

4. Menghuraikan penetapan objektif oleh subordinat.

5. Menerangkan proses mengitar semula objektif.

6. Menghuraikan cara untuk menetapkan objektif PMO.

7. Menerangkan objektif kuantitatif dan kualitatif.

8. Menghuraikan objektif dalam kerajaan.

9. Menghuraikan garis panduan untuk menetapkan objektif.

10. Menjelaskan kebaikan dan kelemahan PMO

11. Menghuraikan faedah PMO.

12. Menghuraikan kelemahan PMO.
 
 

4/0/3

  

KANDUNGAN MODUL 5
Modul 5 mengandungi unit 7 di mana ia terbahagi kepada 12 sub-unit.


SUB-UNIT KANDUNGAN


  1. Pengenalan PMO
  2. Penetapan awal objektif di peringkat atasan.
  3. Peranan orgaanisasi dalam penghasilan PMO.
  4. Penetapan objektif oleh subordinat.
  5. Proses mengitar semula objektif.
  6. Cara untuk menetapkan objektif PMO.
  7. Objektif kuantitatif dan kualitatif.
  8. Objektif dalam kerajaan.
  9. Garis panduan untuk menetapkan objektif.
  10. Kebaikan dan kelemahan PMO
  11. Faedah PMO.
  12. Kelemahan PMO.
4/0/4

 
 CARA MENGGUNAKAN MODUL 4


 
Untuk mendapatkan faedah yang berkesan dari Modul 4 ini, anda perlu membaca modul ini dengan teliti.
 
 4/0/5


 RUJUKAN


  

1. H. Koontz. (1971). Appraising Managers As Managers. New York:   Mc Graw-Hill.

2. Wayne F.Cascio. (1995). Pengurusan Sumber Manusia. K.L: DBP.

3. Harold Koontz and Heinz Wiehrich. (1991). Pengurusan. K.L: DBP.

4. Ahmad Atory Hussin. (1996). Pengurusan Sumber Dalam Organisasi

Dan Swasta. K.L: Utusan Publiction And Distributors Sdn. Bhd.
 
 

4/0/6

KANDUNGAN UNIT 7

 KANDUNGAN MUKA SURAT


Objektif 4/7/1
  1. Pengenalan PMO
  2. Penetapan awal objektif di peringkat atasan. 4/7/3
  3. Peranan orgaanisasi dalam penghasilan PMO. 4/7/5
  4. Penetapan objektif oleh subordinat. 4/7/7
  5. Proses mengitar semula objektif. 4/7/9
  6. Cara untuk menetapkan objektif PMO. 4/7/10
  7. Objektif kuantitatif dan kualitatif. 4/7/12
  8. Objektif dalam kerajaan. 4/7/13
  9. Garis panduan untuk menetapkan objektif. 4/7/14
7.10. Kebaikan dan kelemahan PMO. 4/7/17

7.11. Faedah PMO. 4/7/18

  1. Kelemahan PMO. 4/7/21
  2. Soalan Kefahaman. 4/7/26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/7/1

  

OBJEKTIF MODUL 4

UNIT 7

Diakhir modul, anda boleh;
 1. Memberi tumpuan kepada pengenalan PMO yang memberi huraian kepada
kepentingan pengurusan yang berbagai ragam.

2. Menghuraikan penetapan awal objektif di peringkat atasan.

3. Menghuraikan peranan orgaanisasi dalam penghasilan PMO.

4. Menghuraikan penetapan objektif oleh subordinat.

5. Menerangkan proses mengitar semula objektif.

6. Menghuraikan cara untuk menetapkan objektif PMO.

7. Menerangkan objektif kuantitatif dan kualitatif.

8. Menghuraikan objektif dalam kerajaan.

9. Menghuraikan garis panduan untuk menetapkan objektif.

10. Menjelaskan kebaikan dan kelemahan PMO

11. Menghuraikan faedah PMO.

12. Menghuraikan kelemahan PMO.
 
 

KOMUNIKASI KAKITANGAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODUL 5
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISIKANDUNGAN


 KANDUNGAN MUKA SURAT 
 

TUJUAN MODUL 5 5/0/1
 
 

OBJEKTIF MODUL 5 5/0/2

5/0/3
 
 

KANDUNGAN MODUL 5 5/0/4
 
 

CARA PENGGUNAAN MODUL 5 5/0/5
 
 

RUJUKAN 5/0/6 
 

5/0/1


 
 
TUJUAN MODUL 5


 


Modul 5 terdiri daripada Unit 4 yang mengandungi 4 sub-unit.

Sub-unit 4.1 memberi tumpuan kepada Sistem Komunikasi Bawah Ke Atas.

Sub-unit 4.2 memberi tumpuan kepada Sistem Komunikasi Atas Ke Bawah.

Sub-unit 4.3 menerangkan Kaunseling Kakitangan.
 
 

Sub-unit 4.4 menghuraikan Disiplin Kakitangan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/0/2

 

OBJEKTIF MODUL 5


 


Diakhir modul, anda boleh;
 
 

1 Menghuraikan Sistem Komunikasi Bawah Ke Atas.

2 Menghuraikan Sistem Komunikasi Atas Ke Bawah.

3 Menerangkan Kaunseling Kakitangan.

  1. Menghuraikan Disiplin Kakitangan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/0/3

 KANDUNGAN MODUL 5


 
Modul 5 mengandungi unit 5 di mana ia terbahagi kepada 7 subunit.
 
 


SUB-UNIT KANDUNGAN 
 
  1. SISTEM KOMUNIKASI BAWAH KE ATAS
  2. SISTEM KOMUNIKASI ATAS KE BAWAH
  3. KAUNSELING KAKITANGAN
  4. DISIPLIN KAKITANGAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/0/4


 
 CARA MENGGUNAKAN MODEL 5


 
Untuk mendapatkan faedah yang berkesan dari Modul 5 ini, anda perlu membaca modul ini dengan teliti.
 
 5/0/5


 RUJUKAN


  
 
 

1. Muhd. Mansur Abdullah dan S. Nordinar Mohd. Tamin. (1987).   Proses Kaunseling. K.L: DBP.

2. Wayne F.Cascio. (1995). Pengurusan Sumber Manusia. K.L: DBP.

3. Harold Koontz and Heinz Wiehrich. (1991). Pengurusan. K.L: DBP.

4. Ahmad Atory Hussin. (1996). Pengurusan Sumber Dalam Organisasi

Dan Swasta. K.L: Utusan Publiction And Distributors Sdn. Bhd.

5. Zuraidah bt Abdul Rahman. (1995). Kaunseling Dalam Pengurusan.

K.L: Times Books International.

6. Amir Awang. (1987). Teori Dan Amalan Psikoterapi.

Pulau Pinang: U.S.M.
 
 5/0/6

 
 
 

KANDUNGAN UNIT 5


 

KANDUNGAN MUKA

SURAT

OBJEKTIF 5/4/1

4.1. SISTEM KOMUNIKASI BAWAH KE ATAS 5/4/2

4.2. SISTEM KOMUNIKASI ATAS KE BAWAH 5/4/5

4.3. KAUNSELING KAKITANGAN 5/4/9 4.4. DISIPLIN KAKITANGAN 5/4/17 4.5. SOALAN KEFAHAMAN 5/4/34  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/4/1


  
 
 
 

OBJEKTIF MODUL 5

UNIT 4


  
 
 

Di akhir modul, anda boleh;
 
 
1 Menghuraikan Sistem Komunikasi Bawah Ke Atas.

2 Menghuraikan Sistem Komunikasi Atas Ke Bawah.

  1. Menerangkan Kaunseling Kakitangan.
  2. Menghuraikan Disiplin Kakitangan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODUL 5

 
 

PROGRAM PENGAJIAN SARJANA PENDIDIKAN

(PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN)
 
 

FAKULTI PENDIDIKAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SESSI 98/99
 
 
 
 
 
 

MATAPELAJARAN

TEORI ORGANISASI DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN


 
 KOD KRUSUS : MPF 1533

PENSYARAH : EN. HAMDAN BIN SAID

TAJUK KERTAS KERJA : KOMUNIKASI KAKITANGAN

NAMA PELAJAR : NAIMEM BIN BASAR (MP981054)

JUMALI BIN AHMAD (MP 981068)
 

MODUL 5


 
 

PROGRAM PENGAJIAN SARJANA PENDIDIKAN

(PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN)
 
 

FAKULTI PENDIDIKAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SESSI 98/99
 
 
 
 
 
 

MATAPELAJARAN

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


 
 KOD KRUSUS : MPF 1513

PENSYARAH : EN. HAMDAN BIN SAID

TAJUK KERTAS KERJA : PERHUBUNGAN DALAMAN

NAMA PELAJAR : NAIMEM BIN BASAR (MP981054)

JUMALI BIN AHMAD (MP 981068)
 MODUL 4


 
 

PROGRAM PENGAJIAN SARJANA PENDIDIKAN

(PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN)
 
 

FAKULTI PENDIDIKAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SESSI 98/99
 
 
 
 
 
 

MATAPELAJARAN

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


 
 KOD KRUSUS : MPF 1513

PENSYARAH : EN. HAMDAN BIN SAID TAJUK KERTAS KERJA : PENGURUSAN MELALUI OBJEKTIF NAMA PELAJAR : NAIMEM BIN BASAR (MP981054) JUMALI BIN AHMAD (MP 981068)

[keluar]